Brexit: do godziny „0” pozostały dwa miesiące | PRO HR listopad 2020

2020.11.12

Wraz z zakończeniem okresu przejściowego, czyli z końcem 2020 r., obywatele UE, którzy chcą podjąć pracę w Wielkiej Brytanii, nie będą mogli korzystać z dotychczasowych swobód unijnych. Ich status będzie zrównany ze statusem obywateli państw trzecich. Aby uprościć zatrudnienie cudzoziemców, władze Wielkiej Brytanii modyfikują jednak przepisy regulujące tę kwestię.

Zmiany dotyczące zatrudnienia cudzoziemców zostały ujęte w dokumencie pt. „Statement of changes to the Immigration Rules” z 22.10.2020 r., w którym m.in. zrezygnowano z obowiązku przeprowadzania testu rynku pracy w celu zatrudnienia obcokrajowca oraz stosowania limitów w wydawaniu wiz dla wysoko wykwalifikowanych pracowników czy zmniejszono minimalne wynagrodzenie do 25.600 funtów rocznie (z pewnymi wyjątkami). 

Większość nowych przepisów będzie miała zastosowanie w przypadku wniosków wizowych składanych po godzinie 9:00 w dniu 01.12.2020 r.


Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych do Wielkiej Brytanii

Skutkiem Brexitu będzie dodatkowo niestosowanie przez Wielką Brytanię dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. UE. L. z 1997 r. Nr 18, str. 1 z późn. zm.). 

Sytuacja pracownika delegowanego nie ulegnie jednak zmianie pod względem warunków zatrudnienia. Obowiązek stosowania prawa lokalnego w stosunku do pracownika delegowanego wynika bowiem z przepisów wewnętrznych Wielkiej Brytanii. Prawo to uwzględnia warunki zatrudnienia, jakie gwarantowane są pracownikom delegowanym na mocy unijnej dyrektywy.  


Zachowanie uprawnienia do pobytu i pracy przez obywateli UE

Obywatele UE, którzy przed 01.01.2020 r. mieszkali na terytorium Wielkiej Brytanii, zachowają uprawnienia do pobytu i podejmowania pracy na dotychczasowych warunkach, o ile aplikują o specjalny status pobytowy, tzw. settled status (dla osób, które przebywają w kraju co najmniej 5 lat) lub pre-settled satus (w przypadku pobytu poniżej 5 lat). Wnioski o nadanie statusu będą przyjmowane do 30.06.2021 r.

Więcej w newsletterze dotyczącym zagadnień prawa HR – PRO HR listopad 2020.