Blankietowa zgoda na potrącenie należności z wynagrodzenia pracownika jest nieważna | PRO HR wrzesień 2020

2020.09.07

Pracownik musi dokładnie wiedzieć jaka kwota zostanie mu potrącona i wyrazić swoją zgodę na potrącenie na piśmie. 

Nieważne są blankietowe zgody na potrącanie „wszelkich należności”. W sprawie niedawno rozstrzyganej przez Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok z 16.07.2020, I OSK 3015/19) za nieważną uznana została również zgoda na potrącenie w sytuacji, gdy dotyczyła przyszłych należności, które miały być obliczone zgodnie z algorytmem uzgodnionym pomiędzy pracownikiem a pracodawcą w umowie.

Pracownik mógł używać samochodu służbowego do celów prywatnych, miał jednak ponosić tego koszty. W umowie znalazła się zgoda na potrącenia oraz sposób obliczania takich kosztów w oparciu o stawkę kilometrową. 

Pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę i potrącił z wynagrodzenia kwotę obliczoną zgodnie z umową. W zakładzie doszło do kontroli PIP. Inspektor pracy nakazał zwrot potrąconej części wynagrodzenia, uznając, że zgoda na potrącenia była nieważna, bo nie wskazuje konkretnej kwoty. Pracodawca zaskarżył nakaz, ale zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny, jak i NSA zgodziły się z Inspektorem i nie zmieniły decyzji.

Więcej w newsletterze dotyczącym zagadnień prawa HR - PRO HR wrzesień 2020.