Umowy o pracę, zlecenia, o dzieło – zawieranie i rozwiązywanie | Biblioteka PRO HR

2021.03.10

Poradnik dot. zawierania i rozwiązywania umów o pracę, umów zlecenia i umów o dzieło.

 

Autorami książki są dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska, Katarzyna Sarek-Sadurska, Katarzyna Serwińska, Natalia Basista, Anna Boguska, Tomasz Kret, Wojciech Kwiatkowski, Agnieszka Piasecka 

Rok 2020 i rok 2021 z perspektywy HR przyniósł intensyfikację w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników. Jedni są niestety zmuszeni do przeprowadzenia zwolnień, podczas gdy u niektórych obserwowaliśmy wzrost zapotrzebowania na dodatkowe ręce do pracy. Obecnie możliwe (i coraz popularniejsze) jest zawieranie i rozwiązywanie umów na odległość, które pozwala na sprawne przeprowadzenie tych procesów – w publikacji radzimy, jak przeprowadzić to najlepiej. 

W niepewnej sytuacji ekonomicznej ważny jest wybór umowy, na podstawie której chcemy zatrudnić. Firmy są niekiedy zmuszone do zawierania terminowych umów o pracę, czasami decydują się też na umowy cywilnoprawne. Każda z nich rządzi się swoimi zasadami, jej zawarcie może być mniej lub bardziej uzasadnione w danej sytuacji i wiązać się z różnym stopniem ryzyka. W poradniku porównujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło oraz odpowiadamy na pytania, które wiążą się z wyborem każdego z tych rozwiązań. 

Opisujemy też świadczenia, które mogą przysługiwać przy okazji rozwiązania umowy o pracę. Analizujemy kwestię ich opodatkowania i oskładkowania. Dodatkowo w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, niektóre z tych świadczeń mogą podlegać ograniczeniom do 10-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wskazujemy, kiedy i w stosunku do których świadczeń takie obniżenie będzie możliwe. 

Umowa o pracę może rozwiązać się (1) upływem czasu, na który była zawarta, (2) na mocy porozumienia stron, (3) w wyniku wypowiedzenia oraz (4) w wyniku oświadczenia o jej rozwiązaniu bez zachowania okresu wypowiedzenia. Każdy z tych sposobów rządzi się swoimi zasadami, a na pracodawcy ciążą inne obowiązki i ryzyko. W publikacji opisujemy te sposoby, radzimy jak sformułować przyczyny wypowiedzenia/rozwiązania umowy, przedstawiamy procedurę zwolnień grupowych, omawiamy kwestie ochrony pracownika przed zwolnieniem, konsultację zamiaru zwolnienia ze związkiem zawodowym oraz prawo pracownika do ponownego zatrudnienia.
 

Ponadto w poradniku zajmujemy się takimi kwestiami jak:

•    dokumenty związane z zatrudnieniem nowego pracownika
•    dokumentacja prowadzona dla zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia i o dzieło
•    badania lekarskie oraz szkolenie bhp
•    rozwiązywanie umów cywilnoprawnych
•    roszczenia związane z niewykonaniem umowy i ich przedawnienie

Opracowanie jest skierowane w głównej mierze do specjalistów z działów personalnych i kadrowych oraz szefów działów HR.


Spis treści książki „Umowy o pracę, zlecenia, o dzieło – zawieranie i rozwiązywanie”

Rozdział 1. Zawieranie umów o pracę

1.    Strony umowy o pracę
2.    Reprezentacja przy zawieraniu umowy
3.    Forma i rodzaje umowy o pracę
4.    Elementy umowy o pracę
5.    Skierowanie na badania lekarskie oraz na szkolenie bhp
6.    Dokumenty związane z zatrudnieniem

Rozdział 2. Zawieranie umów cywilnoprawnych

1.    Strony umowy 
2.    Reprezentacja przy zawieraniu umowy
3.    Forma i rodzaje umów cywilnoprawnych
4.    Elementy umów cywilnoprawnych
5.    Badania lekarskie oraz szkolenie bhp
6.    Dokumenty związane z zatrudnieniem
7.    Jak odróżnić, z którą umową mamy do czynienia: o pracę, zlecenie czy o dzieło

Rozdział 3. Sposoby rozwiązywania umów o pracę      

1.    Uwagi ogólne 
2.    Możliwe przyczyny rozstania z pracownikiem         
3.    Rozwiązanie umowy z przyczyn dotyczących pracownika            
4.    Rozwiązanie umowy z przyczyn niedotyczących pracownika       
5.    Wypowiedzenie umowy przez pracodawcę – przyczyny mieszane           
6.    Rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia       
7.    Procedura zwolnień grupowych        
8.    Ochrona pracownika przed zwolnieniem     
9.    Prawo pracownika do ponownego zatrudnienia       

Rozdział 4. Przeprowadzanie zwolnienia w czasach pracy zdalnej 

1.    Wymóg zachowania formy pisemnej           
2.    Osobiste składanie wypowiedzeń     
3.    Rozwiązywanie umowy na odległość           
4.    Porozumienie rozwiązujące umowę o pracę online 
5.    Zdalna konsultacja zamiaru zwolnienia z zakładową organizacją związkową        

Rozdział 5. Świadczenia z tytułu rozwiązania umowy o pracę            

1.    Uwagi ogólne 
2.    Uwagi ogólne dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych        
3.    Uwagi ogólne – ubezpieczenia społeczne    
4.    Odprawa pieniężna    
5.    Opodatkowanie odpraw        
6.    Odprawa emerytalno-rentowa          
7.    Odprawa emerytalno-rentowa – specustawa, podatki i ZUS          
8.    Ekwiwalent za niewykorzystany urlop          
9.    Odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia           
10.    Odszkodowanie za nieprawidłowe rozwiązanie umowy o pracę i wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy       
11.    Odszkodowanie za zakaz konkurencji         
12.    Inne świadczenia pieniężne   
13.    Świadczenia przyznawane w formie akcji    
14.    Prawo do samochodu służbowego   
15.    Wykup sprzętu służbowego   
16.    Prywatna opieka medyczna  
17.    Outplacement 

Rozdział 6. Rozwiązywanie umów cywilnoprawnych 

1.    Sposób rozwiązania umowy

Rozdział 7. Roszczenia w razie niewykonania umowy

1.    Roszczenia
2.    Przedawnienie

Publikacja została wydana przez Infor Biznes Sp. z o.o. i była dostępna do nabycia wraz z Dziennikiem Gazetą Prawną.