Za przeszkadzanie w utworzeniu związku zawodowego grozi kara | Cykl prawo karne pracy

2021.12.23

Wolność zrzeszania się w związkach zawodowych jest gwarantowana w Konstytucji. Pracodawcy nie mogą zabronić pracownikom zakładania związków zawodowych i przystępowania do nich (z nielicznymi wyjątkami, jak np. w Policji).

Pracodawca, który utrudnia utworzenie związku zawodowego, popełnia przestępstwo zagrożone karą grzywny (teoretycznie nawet do 1,080,000 zł) lub ograniczenia wolności (do 2 lat). 
 

Kto odpowiada za przeszkadzanie w tworzeniu związku zawodowego?

Przestępstwo popełnia nie tylko członek zarządu, będący pracodawcą, ale też inne osoby, które w związku z pełniona funkcją utrudniają utworzenie organizacji związkowej – np. dyrektor ds. personalnych lub dyrektor biura lub administracji. za utrudnianie utworzenia związku uchodzi m.in. nakłanianie pracowników do niezgłaszania woli utworzenia związku (a tym bardziej groźby), zakłócanie zgromadzenia założycielskiego czy ukrywanie dokumentów kreujących organizację związkową. 
 

Konieczna umyślność

Konieczne jest wykazanie, że sprawca działał umyślnie – a więc co najmniej przewidywał, że jego zachowanie utrudni utworzenie związku zawodowego i godził się na to. Nie można natomiast mówić o przestępstwie, jeśli pracodawca (albo działająca w jego imieniu osoba) nie ułatwia pracownikom utworzenia organizacji związkowej, czyli nie współpracuje z nimi w zakresie wykraczającym poza jego ustawowe obowiązki. Nie ma tez przestępstwa, jeśli pracownicy sami naruszają przepisy prawa zakładając organizację związkową – np. uchwała o jego utworzeniu nie została podjęta przez wymaganą liczbę osób a pracownicy podejmują kolejne kroki mające na celu rejestrację związku. 

Przeczytaj więcej:
Źródło: BiznesTuba
Data: 29 grudnia 2021