Ochrona danych osobowych

Klinika ochrony danych osobowych Raczkowski:

  • Prowadzimy rozbudowaną praktykę ochrony danych osobowych, we wszystkich obszarach zarządzania HR, przy wsparciu naszego zespołu prawa karnego i compliance;
  • Przeprowadzamy kompleksowe „badania” (audyty), których efektem jest wykrycie ewentualnych „dolegliwości” (nieprawidłowości) w strukturze, zakresach danych oraz procesach ich przetwarzania;
  • Dokonujemy „rentgen bezpieczeństwa” obszaru IT wraz z pakietem specjalistycznych badań i czynności sprawdzających;
  • Stawiamy „diagnozy” oraz „zalecenia” określonych działań naprawczych, zmierzających do uniknięcia strat wizerunkowych,  wysokich administracyjnych kar finansowych czy postępowań sądowych;
  • Wdrażamy oraz monitorujemy zindywidualizowane „terapie” (intensywną lub zachowawczą, w zależności od stanu zdrowia organizacji), w ramach których Klient zostaje sukcesywne przeprowadzony przez wszystkie obszary, które w wyniku badania zostały zdiagnozowane jako wymagające poprawy, zmiany lub wzmocnienia poziomu bezpieczeństwa danych osobowych;
  • Szkolimy „personel” Klienta dążąc do zwiększenia poziomu świadomości zasad ochrony danych osobowych, ryzyk związanych z ich naruszeniem, sposobów ich eliminacji oraz reakcji na wystąpienie przypadków naruszenia zasad poufności danych;
  • Po zakończeniu leczenia  utrzymujemy, we współpracy z Klientem, terapię profilaktyczną, w ramach której Klient będzie otrzymywał bieżące update-y w kluczowych obszarach; 
  • Dokonujemy oceny stanu zgodności z wymogami RODO i przepisami wprowadzającymi, w stopniu pozwalającym na ewentualne ubieganie się o uruchomienie mechanizmu certyfikacji i w efekcie uzyskania certyfikatu zgodności przetwarzania danych z prawem;
  • Przeprowadzamy badanie kontrolne, dzięki któremu Klient uzyska informację o tym, w jakim stopniu zastosowano się do zaleceń i jaki jest stopień zwiększenia poziomu bezpieczeństwa organizacji, pozwalającego na uzyskanie lub utrzymanie certyfikatu;
  • Asystujemy Klientów w razie kontroli organu nadzorczego lub wystąpienia incydentu w postaci naruszenia zasad ochrony danych czy złożenia skargi. Klient otrzyma w ten sposób wsparcie prawne i wskazówki organizacyjne, które w krytycznych momentach muszą być podejmowane niezwłocznie, aby uniknąć zwiększenia poziomu strat.