Zwolnienia na podstawie art. 53 §1 k.p. ryzykowne reputacyjnie | PRO HR Pharma

2021.09.01

Z roku na rok pracownicy coraz częściej korzystają ze zwolnień lekarskich. Nierzadko są to długotrwałe zwolnienia. Zdarza się, że pracodawcy są zniecierpliwieni oczekiwaniem na powrót pracownika lub z innych przyczyn nie chcą kontynuować z nim współpracy i podejmują decyzję o rozwiązaniu umowę o pracę. Firmy farmaceutyczne powinny jednak dobrze przemyśleć taką decyzję.

Ustawodawca przewidział mechanizm umożliwiający rozstanie się z pracownikiem długotrwale nieobecnym w pracy z powodu choroby. Jeśli pracownik jest nieobecny z tego powodu ok 9 miesięcy (182 dni okresu zasiłkowego + 90 dni świadczenia rehabilitacyjnego) i nie wraca do pracy, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli pracownik jest nadal niezdolny do jej wykonywania. Jako przyczynę wskazuje się długotrwałą chorobę. Pracodawcy korzystają z tego rozwiązania. W przypadku firm farmaceutycznych może być ono jednak ryzykowne ze względów reputacyjnych.

Firmy te bardzo często, jako jedną z wartości, którymi się kierują, wskazują troskę, dbałość o zdrowie i dobrostan, etc. Nawet, jeśli nie wynika to wprost z wewnętrznej polityki, to samo działanie w dziedzinie ochrony zdrowia niejako definiuje je jako te, dla których zdrowie jest kluczową wartością i stoją na jego straży. Zwolnienie pracownika z powodu jego długotrwałej choroby może być postrzegane jako sprzeniewierzenie się tym wartościom i wpłynąć negatywnie na wizerunek pracodawcy. Oczywiście, takie ryzyko zmaterializuje się dopiero jeśli zwolniony pracownik „poskarży się” na to, że został zwolniony. W tym przypadku największym ryzykiem jest jednak nie to, że odwoła się on do sądu, ale to, że poinformuje o tym za pośrednictwem mediów społecznościowych lub prasy. 

Przed podjęciem decyzji o rozwiązaniu z pracownikiem umowy na podstawie art. 53 §1 k.p. należy więc dokładnie rozważyć wszystkie „za” i „przeciw”, a w szczególności jaki jest faktyczny powód chęci rozwiązania umowy. Często bowiem prawdziwą przyczyną nie jest długotrwała nieobecność, a błędy popełnione przez pracownika przed tą nieobecnością. W takiej sytuacji zdecydowanie bezpieczniej jest zaczekać na powrót pracownika do pracy i wtedy wręczyć mu wypowiedzenie z powodu złej jakości jego pracy.
 

Więcej w kwartalniku dla pracodawców z sektora farmaceutycznego - PRO HR Pharma.