Pracownik zatrudniony w zadaniowym czasie pracy nie ma prawa do rekompensaty za nadgodziny, jeśli powstały wskutek jego nieefektywności | PRO HR Pharma

2022.05.26

W zadaniowym systemie czasu pracy, pracownik ponosi ryzyko swojej słabszej wydajności. 

Jeśli „nie wyrabia się” z realizacją zadań z przyczyn leżących po jego stronie (np. niedostateczne umiejętności) nie może skutecznie dochodzić wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.

Warunkiem jest jednak, aby pracodawca prawidłowo przydzielił pracownikowi zadania. Zadania powinny być możliwe do wykonania w ramach tzw. normalnego czasu pracy. 

Czas niezbędny na wykonanie zadań należy ustalić na podstawie czasu potrzebnego „przeciętnemu” pracownikowi.

Jeśli zatem, któryś z pracowników zgłasza przeciążenie pracą, warto porównać stopień realizacji przez niego zadań w stosunku do pracowników zajmujących analogiczne stanowiska. Może się okazać, że jest poniżej „przeciętnej”.

Przy powierzaniu zadań należy jednak pamiętać także o lokalnych uwarunkowaniach.

W przypadku pracowników terenowych znaczenie może mieć np. rozległość obsługiwanego terenu, czy sposób budowy siatki klientów. 

Więcej w kwartalniku dla pracodawców z sektora farmaceutycznego - PRO HR Pharma.