PRO HR Bukowina

2020.04.02

Co zawiera specjalne wydanie newslettera?


Wydanie specjalne PRO HR Bukowina zostało przygotowane z okazji XX Konferencji Izby Domów Maklerskich. Zostały w nim omówione nowe obowiązki emitentów z zakresu compliance wynikające z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

W związku z stanem epidemii Tarcza antykryzysowa wprowadziła możliwość przesunięcia terminu na opracowanie polityki wynagradzania przez Ministra Finansów. Jak na razie takiego przesunięcia  nie ma, ale możemy się go spodziewać.

  • Temat 1 – Kolejne Instytucje zobowiązane do wdrożenia systemu zgłaszania nieprawidłowości 

30 listopada 2019 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawę o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

  • Temat 2 – SRD II a Ustawa kominowa

W spółkach objętych ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tzw. nową ustawą kominową) obowiązki wynikające ze znowelizowanych przepisów ustawy o ofercie publicznej, implementujących dyrektywę SRD II, nie są czymś zupełnie nowym. Nasuwa się jednak pytanie czy łączne stosowanie tych regulacji będzie prostym zadaniem.

  • Temat 3 – Nowy rodzaj sprawozdań

Na nowe obowiązki obciążające spółki giełdowe składa się nie tylko konieczność opracowania przez nie polityki wynagrodzeń dla członków zarządu i rady nadzorczej. Spółki publiczne, a dokładnie ich rady nadzorcze będą również zobowiązane corocznie sporządzać sprawozdanie o wynagrodzeniach. Co więcej, sprawozdanie to będzie poddawane ocenie biegłego rewidenta, a następnie publikowane na stronie internetowej spółki i udostępniane tam bezpłatnie przez okres 10 lat. Pierwsze takie sprawozdanie będzie należało sporządzić łącznie za lata 2019 i 2020.


Więcej znajdziesz w specjalnym wydaniu PRO HR Bukowina
 

Zobacz plik PDF