Podatki pracownicze w Tarczy Antykryzysowej | PRO HR Koronawirus

2020.05.20

[Aktualizacja alertu dotyczącego projektu ustawy z dnia 20 marca 2020 r. pt. „Tarcza antykryzysowa a podatki pracownicze”]

Dnia 18 maja 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw. Tarcza antykryzysowa 3.0. Niektóre rozwiązania obowiązujące na podstawie Tarcz 1.0 i 2.0 zostały zmodyfikowane, niektóre zostały usunięte. Poniżej przedstawiamy najważniejsze, naszym zdaniem, rozwiązania dla przedsiębiorców w zakresie PIT i ZUS wynikające z Tarczy antykryzysowej w jej obecnym kształcie.


PIT w Tarczy antykryzysowej


W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Tarcza Antykryzysowa przewiduje przede wszystkim:

 • wydłużenie terminu na wpłatę pobranych przez płatników zaliczek na PIT od dochodów ze stosunku pracy za marzec i kwiecień 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r.  Preferencją tą objęte są również umowy zlecenia i umowy o dzieło.  Wydłużenie terminu nie dotyczy zaliczek od kontraktów menedżerskich, ani tych obliczanych samodzielnie przez podatników (np. od wynagrodzeń otrzymanych z umowy o pracę z podmiotem zagranicznym);
 • brak sankcji karnoskarbowych za złożenie zeznania podatkowego (PIT) i zapłatę podatku po terminie, jeżeli podatnik dopełni obu obowiązków do 30 maja 2020 r. Na mocy wydanego Rozporządzenia Ministra Finansów, od zaległości podatkowych z tytułu rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych zapłaconego w okresie od 1 maja do 1 czerwca 2020 r. nie należą się również odsetki za zwłokę; 
 • Tarcza 3.0: Nowość! – brak sankcji karnoskarbowych za złożenie deklaracji o daninie solidarnościowej (DSF-1) i zapłatę daniny po terminie, jeżeli podatnik dopełni obu obowiązków do 1 czerwca 2020 roku. Do chwili publikacji tego alertu, nie zostało wydane Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niewpłaconej w terminie daniny solidarnościowej;
 • zwolnienie z PIT (i ZUS) wartości świadczeń polegających na zakwaterowaniu i wyżywieniu dotyczy to jednak tylko sytuacji, kiedy pracodawca obowiązany jest zapewnić pracownikom zakwaterowanie i wyżywienie niezbędne do realizacji przez pracownika jego obowiązków. Obowiązek taki może powstać w przypadku zmiany systemu lub rozkładu czasu pracy pracowników zatrudnionych w określonych w Ustawie przedsiębiorstwach;
 • czasową rezygnację z opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych w przypadku decyzji o rozłożeniu na raty lub odroczeniu wydanych na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu;
 • zwolnienie z PIT (i ZUS) świadczeń postojowych, otrzymanych zgodnie z Ustawą przez osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą oraz wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Zgodnie z Tarczą 2.0, osoby takie będą jednak mogły uzyskać świadczenie postojowe w określonej wysokości więcej niż jeden raz, ale nie więcej niż trzykrotnie. Warunkiem uzyskania świadczeń postojowych przez osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą będzie spadek przychodu o co najmniej 15% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim. Wysokość przychodu nie będzie miała już w tym przypadku znaczenia.
 • Tarcza 3.0: Nowość! – o świadczenie postojowe mogą ubiegać się osoby, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r. (dotychczas: przed 1 lutego 2020 r.);
 • wzrost w 2020 r. wysokości limitu wolnych od PIT zapomóg wypłacanych z funduszy organizacji związkowych pracownikom należącym do tych organizacji – do 3.000 zł (dotąd limit wynosił 1.000 zł);
 • wzrost w 2020 r. wysokości limitu wolnych od PIT zapomóg otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci ze źródeł innych niż z funduszu socjalnego, ZFŚS, z funduszy związków zawodowych – do 10.000 zł (dotąd limit wynosił 6.000 zł); 
 • wzrost w 2020 r. i 2021 r. wysokości limitu wolnych od PIT świadczeń z ZFŚS – do 2.000 zł (dotąd limit wynosił 1.000 zł);
 • Tarcza 3.0: Nowość! – uprzednio zawieszone terminy procesowe i sądowe w postępowaniach karnych skarbowych, postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie Tarczy 3.0;
 • prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania, darowizn przekazanych określonym podmiotom w okresie 1 stycznia - 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19. Darowizny na rzecz podmiotów wykonujących działalność leczniczą mają być odliczane od podatku nawet w dwukrotnej wysokości; 
 • przedłużenie terminu wydawania interpretacji podatkowych do 6 miesięcy (z możliwością kolejnego przedłużenia do maksymalnie 9 miesięcy);
 • zawieszenie terminów na zgłaszanie niektórych schematów podatkowych na okres trwania stanu epidemicznego, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2020.

ZUS w Tarczy antykryzysowej


W zakresie ubezpieczeń społecznych w Tarczy antykryzysowej przewidziane są następujące rozwiązania:

 • odroczenie wpłaty składek na ZUS przez płatnika na podstawie uproszczonego wniosku – zaznaczamy jednak, że skumulowane składki będą musiały zostać uiszczone po zakończeniu okresu odroczenia w pełnej kwocie; 
 • brak opłaty prolongacyjnej od niezapłaconych składek ZUS należnych za okres od 1 stycznia 2020 r. W tym przypadku płatnik sam określa okres, za który należne są składki oraz okres odroczenia ich płatności (albo harmonogram spłaty ratalnej);
 • odstąpienie ze względów gospodarczych związanych z wystąpieniem COVID-19, na wniosek płatnika, od pobierania przez ZUS odsetek za zwłokę od nieopłaconych w terminie składek za okres od stycznia 2020 r.;
 • zwolnienie małych firm, zgłaszających mniej niż 10 osób do ubezpieczeń społecznych, z obowiązku opłacenia nieopłaconych składek za okres marzec – maj 2020 r. Zwolnienie płatnika z opłacania składek nie zwalnia jednak z obowiązku złożenia deklaracji rozliczeniowych;
 • zwolnienie płatników, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych, z obowiązku opłacenia nieopłaconych składek należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty należności (Tarcza 2.0); 
 • zwrot składek należnych od ww. płatników za marzec 2020 r. (w wysokości uzależnionej od „wielkości” płatnika), także wówczas, gdy należności te zostały już opłacone (Tarcza 2.0);
 • Tarcza 3.0: Nowość! – zwrot składek dotyczy również składek zapłaconych za kwiecień i maj 2020 r.;
 • Tarcza 3.0: Nowość! – rozszerzenie grupy przedsiębiorców mogących uzyskać zwolnienie ze składek ZUS za kwiecień i maj 2020 r. o osoby korzystające z tzw. ulgi na start;
 • Tarcza 3.0: Nowość! – o zwolnienie z obowiązku zapłaty składek za kwiecień i maj 2020 r. można ubiegać się również w sytuacji, gdy przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu za jaki składany jest wniosek był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w 2020 r., ale dochód nie przewyższał 7 tys. zł;
 • zwolnienie z ZUS świadczeń postojowych dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne i umowy o dzieło).