6 kroków pracodawcy w razie zakażenia pracownika COVID-19 | PRO HR Koronawirus

2020.11.12

W razie potwierdzenia zakażenia pracownika koronawirusem, pracodawca jest zobowiązany do podjęcia szeregu działań.

Do najważniejszych należą:

 1. Nakazanie zakażonemu pracownikowi (jeżeli przebywa w pracy) natychmiastowe opuszczenie zakładu pracy i udanie się do domu (ewentualnie do szpitala).
 2. Zobowiązanie zakażonego pracownika do przygotowania listy osób, z którymi miał bezpośredni kontakt i pomieszczeń, w których przebywał w ciągu 48 godzin przed uzyskaniem wyniku testu.
 3. Przekazanie pracownikom informacji o fakcie stwierdzenia zakażenia u jednego z pracowników – bez wskazywania danych tej osoby.
 4. Skierowanie pracowników, którzy mieli bezpośredni kontakt z osobą zakażoną do wykonywania pracy zdalnej jeżeli jest ona możliwa. Powyższe działanie należy podjąć również jeżeli Sanepid nie nałoży na te osoby kwarantanny. Jeżeli nie jest możliwe wykonywanie pracy podczas kwarantanny, wówczas należy rozważyć zwolnienie tych osób z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia biorąc pod uwagę intensywność kontaktu tych osób z osobą zarażoną i poziom ryzyka zarażenia. 

  Uwaga: pracownik może wykonywać pracę podczas kwarantanny (chyba, że nie ma do tego warunków lub nie jest to możliwe z uwagi na rodzaj wykonywanej pracy). Nie może natomiast wykonywać pracy pracownik poddany izolacji, czyli ze stwierdzoną chorobą. 
   
 5. Zlecenie dokonania dezynfekcji wszystkich powierzchni, w których przebywał zakażony pracownik w ciągu ostatnich 48 godzin przed uzyskaniem wyniku testu.
 6. Wykonanie obowiązków nałożonych przez Sanepid na pracodawcę (np. przekazanie listy osób zakażonych lub podejrzanych o zakażenie, chorych lub podejrzanych o chorobę zakaźną, osób z kontaktu z osobą zakażoną, nakaz dezynfekcji pomieszczeń, zakaz wstępu do pomieszczeń, a w skrajnych przypadkach zamkniecie zakładu pracy).

  Uwaga: Osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę wynagrodzenia chorobowego (zasiłku), nie muszą już dostarczać decyzji Sanepidu do ZUS lub pracodawcy. ZUS będzie pozyskiwał takie dane automatycznie. Informacje te ZUS udostępni bezpłatnie pracodawcy na profilu informacyjnym płatnika składek. Jeżeli informacja nie zostanie przekazana pracodawcy przez ZUS w terminie do 3 dni od dnia zakończenia kwarantanny i izolacji, wówczas osoba nią objęta zobowiązana będzie do złożenia pracodawcy oświadczenia potwierdzającego odbycie kwarantanny/izolacji.

Więcej w newsletterze dotyczącym zagadnień prawa HR – PRO HR listopad 2020.