Niższe odprawy i odszkodowania z tytułu rozwiązania umów | PRO HR Koronawirus

2020.07.20

Możliwość obniżenia świadczeń pieniężny przy ustaniu zatrudnienia

Pracodawca może obniżyć wysokość odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń pieniężnych, wypłacanych w związku z ustaniem zatrudnienia do kwoty 10-krotności wynagrodzenia minimalnego za pracę.

Dotyczy to świadczeń wynikających z przepisów. Takim świadczeniem niewątpliwie jest odprawa ustawowa z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika. Dotychczas jego wysokość była ograniczona piętnastokrotnością minimalnego wynagrodzenia. 

Na tej podstawie może zostać również obniżona odprawa bądź odszkodowanie wynikające z układu zbiorowego pracy. Układ jest bowiem kwalifikowany jako prawo obowiązujące u pracodawcy. 

Taka możliwość nie obejmuje odpraw bądź odszkodowań wynikających z umowy o pracę bądź porozumień o jej rozwiązaniu.  

A co z umowami cywilnoprawnymi? 

Możliwe jest też obniżenie świadczeń w ramach umowy zlecenia bądź innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia albo w związku z ustaniem odpłatnego pełnienia funkcji (np. w zarządzie). W praktyce jednak takich przypadków będzie mniej, bo przepisów wymagających wypłatę świadczeń w tych wypadkach nie ma. 

Ponadto wyłączona jest możliwość obniżania świadczeń wypłacanych w ramach umowy agencyjnej.

Okres obowiązywania przepisów

Regulacje mają zastosowanie jedynie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.

Więcej w newsletterze dotyczącym zagadnień prawa HR - PRO HR lipiec 2020.