Wypłata wynagrodzenia w formie jednostek uczestnictwa opodatkowana jednokrotnie, 19% | PRO HR Tax View

2021.04.16

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 19 marca b.r. stwierdził, że jedynym źródłem przychodów do którego można zaliczyć wypłatę wynagrodzenia w formie jednostek uczestnictwa są przychody z kapitałów pieniężnych, a jego opodatkowanie jest odroczone do momentu umorzenia tych jednostek.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpiła spółka będąca towarzystwem podlegającym ustawie o funduszach inwestycyjnych. Zgodnie z wewnętrzną polityką wynagrodzeń, określone osoby w spółce (członkowie zarządu, prokurenci, członkowie komitetu inwestycyjnego) otrzymują część wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych. 

Zdaniem wnioskodawcy, u pracowników otrzymujących określone instrumenty finansowe przychód powstaje wyłącznie w momencie ich umorzenia. Ponadto, przychód winien zostać rozpoznany jako przychód z kapitałów pieniężnych oraz opodatkowany 19% stawką. Ze stanowiskiem tym nie zgodził się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej twierdząc, że przychód z tytułu wynagrodzenia wypłacanego w postaci jednostek uczestnictwa powstanie po stronie pracowników dwukrotnie: zarówno w momencie wypłaty (otrzymania) od pracodawcy jednostek uczestnictwa, jak i w momencie ich zbycia na rzecz funduszu w celu umorzenia. 

Stanowisko wnioskodawcy poparł jednak WSA w Poznaniu. W uzasadnieniu Sąd słusznie zauważył, że na moment wypłaty instrumentów finansowych przysporzenie z nimi związane jest jedynie potencjalne i nie sposób określić jego precyzyjnej wartości. Wartość przysporzenia będzie mogła być definitywnie określona dopiero na dzień przedstawienia instrumentów finansowych do odkupu lub umorzenia. W ocenie Sądu, nie można również uznać, że otrzymanie w takiej sytuacji przez pracowników instrumentów finansowych ma charakter świadczenia nieodpłatnego. W efekcie, jedynym źródłem przychodów do którego można zaliczyć wypłatę wynagrodzenia w formie jednostek uczestnictwa są przychody z kapitałów pieniężnych, a jego opodatkowanie jest odroczone do momentu umorzenia tych jednostek. 

Podobnie Sądy Administracyjnie orzekają w sprawach opodatkowania akcji przyznanych pracownikom w ramach różnego rodzaju pracowniczych programów akcyjnych, nawet tych które nie są kwalifikowane jako programy motywacyjne w rozumieniu przepisów podatkowych.