Polski Ład – najistotniejsze zmiany w podatkach pracowniczych | PRO HR Tax View

2021.09.17

Ustawa wprowadzająca „Polski Ład” została przyjęta przez Rząd i skierowana do prac legislacyjnych w Sejmie. Pierwsze czytanie planowane jest na piątek, 17 września.

Poniżej przestawiamy zaktualizowane zestawienie tych regulacji, których wejście w życie będzie najbardziej znaczące z pespektywy obciążeń podatkowych i ubezpieczeniowych Państwa, oraz Państwa pracowników i kontraktorów.


PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
 
 • Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł

Ustawa przewiduje podwyższenie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich podatników płacących podatek wg skali podatkowej do 30 000 zł, a więc pracowników, zleceniobiorców, członków zarządu, osób wykonujących pracę na podstawie kontraktów menedżerskich itp. Kwota wolna wbudowana jest w skalę podatkową. Jej wysokość jest niezależna od wysokości dochodu osiąganego przez podatnika.

Przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym (19%) oraz w formie ryczałtu, nie będą mogli skorzystać z kwoty wolnej.

Kwota wolna w wysokości 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (5 100 ÷ 12) będzie mogła być zastosowana przez płatnika przy pobieraniu zaliczki na PIT po złożeniu przez podatnika odpowiedniego oświadczenia w określonym terminie
 

 • Podniesienie progu podatkowego do 120 tys. zł

Zgodnie z ustawą, podniesiony zostanie próg podatkowy, jednakże stawki podatku pozostaną bez zmian.Do rocznego dochodu nieprzekraczającego 120 000 zł, zastosowanie będzie miała stawka podatku w wysokości 17%. Dochody powyżej 120 000 zł opodatkowane będą stawką 32%.

Zmiana ta dotyczy również indywidualnych przedsiębiorców rozliczających podatek na podstawie skali podatkowej.

 • Ulga dla pracowników

Zmiany obejmują również wprowadzenie ulgi dla pracowników, zwanej również „ulgą dla klasy średniej”.
Ulga ta ma zapewnić, że zmiany wprowadzone Polskim Ładem będą neutralne dla pracowników osiągających przychód ze stosunku pracy od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie i ma wynosić:

 1. (A x 6,68% – 4 566 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł
 2. (A x (-7,35%) + 9 829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł

Gdzie A oznacza uzyskane przez podatnika w roku podatkowym przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, które podlegają opodatkowaniu zgodnie ze skalą podatkową.

W stosunku do algorytmu ulgi z projektu ustawy, wyliczenie tej ulgi zostało nieznacznie uproszczone. Ponadto, do uprawnionych do tej ulgi pracowników włączono również osoby uzyskujące przychody, do których mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania z praw autorskich.

Ulga dla pracowników ma być odejmowana od dochodu przed opodatkowaniem.

Z ulgi nie skorzystają osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych oraz indywidualni przedsiębiorcy.

Ulgę dla pracowników stosuje pracodawca przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek, chyba, że pracownik złoży wniosek o jej niestosowanie.
 

 • Opodatkowanie samochodów służbowych używanych dla celów prywatnych

Zmiany wprowadzają przepis dotyczący ustalania wartości świadczenia dla pojazdów elektrycznych i wodorowych oraz zmianę kryterium ustalania wartości tego świadczenia dla samochodów napędzanych konwencjonalnymi silnikami spalinowymi.  I tak miesięczna wartość tego świadczenia ma wynieść 250 zł dla pojazdów elektrycznych i wodorowych oraz dla samochodów o mocy silnika do 60 kW (ok. 80 KM). Dla pozostałych samochodów wartość świadczenia ma wynieść 400 zł miesięcznie.

 • Nielegalne zatrudnienie

W przypadku nielegalnego zatrudnienia rozumianego jako zatrudnienie przez pracodawcę osoby bez potwierdzenia na piśmie w wymaganym terminie rodzaju zawartej umowy i jej warunków:

 1. przychód pracownika z tytułu takiego zatrudnienia będzie zwolniony z opodatkowania,
 2. składki na ubezpieczenia społeczne będą w całości finansowane ze środków pracodawcy,
 3. pracodawca będzie zobowiązany ustalić własny dodatkowy przychód stanowiący sumę wartości pracy osoby zatrudnionej nielegalnie (stanowiącej równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę) oraz jej przychodu z tytułu nielegalnego zatrudnienia zwolnionego z opodatkowania (przychód w wysokości wartości pracy ustalać się będzie również w przypadku, gdy wynagrodzenie z tytułu nielegalnego zatrudnienia zostanie faktycznie wypłacone pracownikowi),
 4. wynagrodzenie wypłacone osoby zatrudnionej nielegalnie nie będzie stanowiło kosztów uzyskania przychodu.
 • Zwolnienie przychodów dla osób przenoszących miejsce zamieszkania do Polski

Osoby, które przeniosą podatkowe miejsce zamieszkania do Polski i w konsekwencji będą podlegać w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, będą mieć prawo do zwolnienia przychodów do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł. Zwolnienie to dotyczy przychodów z pracy, ze zlecenia i indywidualnej działalności gospodarczej opodatkowanej na podstawie skali, liniowo lub ryczałtowo, jak również z wykorzystaniem 5% podatku w ramach IP boxa.

Zwolnienie to będzie mogło być zastosowane po spełnieniu określonych warunków dotyczących m.in. obywatelstwa, okresu zamieszkiwania za granicą oraz kraju miejsca zamieszkania przed przeniesieniem się do Polski.
Odliczenia będzie można dokonać w ciągu czterech kolejnych lat licząc od „roku bazowego”.

Powyższe odliczenie dotyczy również cudzoziemców przenoszących swoje miejsce zamieszkania do Polski np. w związku z oddelegowaniem do pracy w Polsce.

 • Odliczenie składki członkowskiej na rzecz związków zawodowych

Odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegać mają składki członkowskie zapłacone na rzecz związków zawodowych, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 300 zł. Kwotę tę będzie można odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym od dochodów opodatkowanych wg skali podatkowej.

 • Zmiany w wysokości ryczałtu

Polski Ład zakłada obniżenie stawek zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów z niektórych rodzajów działalności gospodarczej:

 1. do 14% w przypadku m.in. świadczenia usług w zakresie opieki zdrowotnej i usług architektonicznych oraz inżynierskich,
 2. do 12% m.in. w zakresie usług związanych z wydawaniem pakietów oprogramowania oraz doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego oraz usług związanych z oprogramowaniem.

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
 
 • Indywidualni przedsiębiorcy opodatkowani liniowo - składka 4,9%

Ta zmiana dotknie indywidualnych przedsiębiorców, którzy obecnie mogą płacić składkę na ubezpieczenie zdrowotne od stałej, niezależnej od dochodu podstawy. Podstawę składki stanowić ma rzeczywisty dochód (osiągnięty przychód minus poniesione koszty) osiągany przez przedsiębiorców pomniejszony o kwotę opłaconych w danym roku składek na ubezpieczenia społeczne.

W przypadku, kiedy dochód ten będzie niższy niż minimalne wynagrodzenie ze stycznia danego roku, podstawą składki będzie minimalne wynagrodzenie. Stawka ubezpieczenia zdrowotnego wyniesie 4,9% podstawy, jednak nie mniej, niż 9% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu pierwszego stycznia tego roku.

Zmiana ta, przy jednoczesnym braku możliwości odliczenia składki od podatku (o czym poniżej), spowoduje spadek dochodów netto przedsiębiorców.

Ci przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na podstawie skali podatkowej, zapłacą składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9%.

 • Składka zdrowotna przy działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu

Roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców płacących podatek w formie ryczałtu, stanowić ma:

 1. iloczyn liczby miesięcy w roku kalendarzowym podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i kwoty odpowiadającej 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli osiągnięte przychody nie przekroczyły w tym okresie 60 000 zł,
 2. iloczyn liczby miesięcy w roku kalendarzowym podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia jeśli przychody w tym okresie przekroczyły 60 000 zł i nie przekroczyły 300 000 zł,
 3. iloczyn liczby miesięcy w roku kalendarzowym podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i kwoty odpowiadającej 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli osiągnięte przychody przekroczyły w tym okresie 300 000 zł.
 • Wynagrodzenia członków zarządu podstawą składki

Po zmianie przepisów, osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania otrzymujące z tego tytułu wynagrodzenie - np. członkowie zarządu otrzymujący wynagrodzenie na podstawie uchwały rady nadzorczej lub zgromadzenia wspólników, podlegać mają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Składka wyniesie 9% dochodu członka zarządu i nie będzie odliczana od podatku.

 • Brak możliwości odliczenia składki od podatku

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosić będzie 9% lub 4,9% podstawy wymiaru. Obecnie część składki zdrowotnej podlega odliczeniu od podatku. Po wejściu w życie zmian nie będzie już możliwości odliczenia części składki zdrowotnej od podatku. W praktyce spowoduje to wzrost realnych łącznych obciążeń z tytułu podatku i ubezpieczenia zdrowotnego.


UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

 

 • Oskładkowanie wszystkich umów zlecenia

Zapowiadane w założeniach do Polskiego Ładu oskładkowanie wszystkich umów zlecenia, nie znalazło odzwierciedlenia w projekcie ustawy skierowanym do Sejmu. Wg doniesień prasowych, projekt zmian w tym zakresie jest w chwili obecnej przygotowywany.

**

Przeczytaj więcej:

Polski Ład – zmiany w obciążeniach podatkowych i ubezpieczeniowych

Polski Ład – zmiany w podatkach pracowniczych