Polski Ład – zmiany w obciążeniach podatkowych i ubezpieczeniowych | PRO HR Tax View

2021.08.10

Jakie zmiany w obciążeniach podatkowych i ubezpieczeniowych, które mogą dotknąć pracodawców, pracowników i kontraktorów wprowadza „Polski Ład”? 

 
Podatek dochodowy od osób fizycznych

 

 • Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł 

Projekt zmian przewiduje podwyższenie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich podatników płacących podatek wg skali podatkowej do 30 000 zł, a więc pracowników, zleceniobiorców, członków zarządu, osób wykonujących pracę na podstawie kontraktów menedżerskich itp.

Zgodnie z projektowanymi zmianami, podniesienie kwoty wolnej od podatku spowoduje, że w sytuacji, kiedy podstawa opodatkowania nie będzie większa niż 2 500 zł miesięcznie, podatek nie będzie należny. Jeśli kwota ta będzie wyższa niż 2 500 zł, zaliczka na PIT będzie należna i płatnik będzie musiał ją pobrać. 

Małżonkowie rozliczający się wspólnie skorzystają z kwoty wolnej podwójnie – dla nich dochód zwolniony z podatku wyniesie 60 000 zł. 

Przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym (19%) oraz w formie ryczałtu, nie będą mogli skorzystać z kwoty wolnej.

 • Podniesienie progu podatkowego do 120 tys. zł  

Zgodnie z projektem zmian, podniesiony zostanie próg podatkowy, jednakże stawki podatku pozostaną bez zmian.

Do rocznego dochodu nieprzekraczającego 120 000 zł, zastosowanie będzie miała stawka podatku w wysokości 17%. Dochody powyżej 120 000 zł opodatkowane będą stawką 32%. 

Zmiana ta dotyczy również indywidualnych przedsiębiorców rozliczających podatek na podstawie skali podatkowej.

 • Ulga dla pracowników 

Zmiany obejmują również wprowadzenie ulgi dla pracowników, zwanej również „ulgą dla klasy średniej”. Ulga ta ma zapewnić, że zmiany wprowadzone Polskim Ładem będą neutralne dla pracowników osiągających przychód ze stosunku pracy od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie i ma wynosić:

 • (A x 0,06684549 – 4572,00 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł, 
 • (A x (- 0,07346090) + 9821,75 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł, 

gdzie A ma oznaczać uzyskane przez podatnika w roku podatkowym przychody ze stosunku pracy. 

Z ulgi dla pracowników nie będą mogły korzystać osoby uzyskujące przychody, do których mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych. 

Ulga dla pracowników ma być odejmowana od dochodu przed opodatkowaniem.

 • Opodatkowanie samochodów służbowych używanych dla celów prywatnych

Projekt zmian przewiduje wprowadzenie przepisu dotyczącego ustalania wartości świadczenia dla pojazdów elektrycznych i wodorowych oraz zmianę kryterium ustalania wartości tego świadczenia dla samochodów napędzanych konwencjonalnymi silnikami spalinowymi.  I tak miesięczna wartość tego świadczenia ma wynieść 250 zł dla pojazdów elektrycznych i wodorowych oraz dla samochodów o mocy silnika do 60 kw. Dla pozostałych samochodów wartość świadczenie ma wynieść 400 zł miesięcznie.

 • Nielegalne zatrudnienie 

W przypadku nielegalnego zatrudnienia rozumianego jako zatrudnienie przez pracodawcę osoby bez potwierdzenia na piśmie w wymaganym terminie rodzaju zawartej umowy i jej warunków:

 • przychód pracownika z tytułu takiego zatrudnienia będzie zwolniony z opodatkowania,
 • składki na ubezpieczenia społeczne będą w całości finansowane ze środków pracodawcy,
 • pracodawca będzie miał dodatkowy przychód z tego tytułu w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi; wynagrodzenie wypłacone pracownikowi nie będzie stanowiło kosztów uzyskania przychodu dla pracodawcy
 • Ulga podatkowa dla osób przenoszących miejsce zamieszkania do Polski 

Osoby, które przeniosą podatkowe miejsce zamieszkania do Polski i w konsekwencji będą podlegać w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, w swoich rocznych zeznaniach podatkowych będą mieć prawo do odliczenia 50% łącznej kwoty podatku należnego obliczonego wg skali podatkowej lub stawki liniowej.
Odliczenie to będzie miało zastosowanie do osób, które:

 • były rezydentami podatkowymi innego kraju przez co najmniej 3 lata bezpośrednio poprzedzające rok przeniesienia miejsca zamieszkania do Polski (rezydencja musi zostać udokumentowana zagranicznym certyfikatem rezydencji),
 • otrzymują dochody z pracy, działalności wykonywanej osobiście, działalności gospodarczej lub m.in. autorskich praw majątkowych,
 • mają w Polsce miejsce zamieszkania przez cały rok podatkowy, za który dokonywać się będzie odliczenia.

Odliczenia będzie można dokonać w ciągu czterech kolejnych lat licząc od „roku bazowego”.

Powyższe odliczenie może również dotyczyć cudzoziemców przenoszących swoje miejsce zamieszkania do Polski np. w związku z oddelegowaniem do pracy w Polsce.

 • Zmiany w wysokości ryczałtu

Polski Ład zakłada obniżenie stawek zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów z niektórych rodzajów działalności:

 • do 14% w przypadku m.in. świadczenia usług w zakresie opieki zdrowotnej i usług architektonicznych oraz inżynierskich, 
 • do 12% m.in. w zakresie usług związanych z wydawaniem pakietów oprogramowania oraz doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego.
Ubezpieczenie zdrowotne 

 

 • Indywidualni przedsiębiorcy - składka płacona od dochodu

Ta zmiana dotknie indywidualnych przedsiębiorców, którzy obecnie mogą płacić składkę na ubezpieczenie zdrowotne od stałej, niezależnej od dochodu podstawy. Zgodnie z projektem zmian, podstawę składki stanowić ma rzeczywisty dochód (osiągnięty przychód minus poniesione koszty) osiągany przez przedsiębiorców pomniejszony o kwotę opłaconych w danym roku składek na ubezpieczenia społeczne. W przypadku, kiedy dochód ten będzie niższy niż minimalne wynagrodzenie ze stycznia danego roku, podstawą składki będzie minimalne wynagrodzenie.
Zmiana ta, przy jednoczesnym braku możliwości odliczenia składki od podatku (o czym poniżej), spowoduje istotny spadek ich dochodów netto. 

 • Wysokość składki zdrowotnej przy działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców płacących podatek w formie ryczałtu, stanowić ma miesięczny przychód z działalności gospodarczej, pomniejszony o kwotę opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne. Od tak ustalonej podstawy składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosić będzie 1/3 stawki ryczałtu, zastosowanej przy opodatkowaniu tych przychodów.

 • Wynagrodzenia członków zarządu podstawą składki

Po zmianie przepisów, osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania otrzymujące z tego tytułu wynagrodzenie - np. członkowie zarządu otrzymujący wynagrodzenie na podstawie uchwały rady nadzorczej lub zgromadzenia wspólników, podlegać mają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Składka wyniesie 9% dochodu członka zarządu i nie będzie odliczana od podatku.

 • Brak możliwości odliczenia składki od podatku   

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru. Obecnie 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej podlega odliczeniu od podatku. Po wejściu w życie zmian nie będzie już możliwości odliczenia części składki zdrowotnej od podatku. W praktyce spowoduje to wzrost realnych łącznych obciążeń z tytułu podatku i ubezpieczenia zdrowotnego do blisko 26 i 41 procent w przypadku osób rozliczających się zgodnie ze skalą podatkową.

Również indywidualni przedsiębiorcy rozliczający się stawką liniową (19%) zostaną pozbawieni możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku, co spowoduje wzrost obciążeń do około 28%.

***

Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie ogłoszonego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej „Polski Ład”. Projekt ten jest obecnie w fazie konsultacji społecznych i może ulec zmianom w toku dalszych prac legislacyjnych. 

Przeczytaj więcej o Polskim Ładzie