Dodatkowy obowiązek płatników – wskazanie kodu zawodu wykonywanego przez ubezpieczonego | PRO HR Tax View

2021.03.26

Ustawa z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 przewidziała zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Przepis stanowi, że zgłoszenie ubezpieczonego do ubezpieczeń społecznych, oprócz dotychczasowych danych o charakterze ogólnym typu nazwisko, imiona, data urodzenia, obywatelstwo, adres zameldowania czy tytuł do ubezpieczenia, ma również zawierać informacje o zawodzie wykonywanym przez ubezpieczonego.

W odpowiedzi na ten ustawowy obowiązek, na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, raportów miesięcznych i deklaracji rozliczeniowych i innych dokumentów o podobnym charakterze. LINK

Projekt przewiduje, że od 16 maja 2021 roku płatnicy składek zgłaszający do ZUS ubezpieczonych będą musieli przekazywać do instytucji ubezpieczeniowej dodatkowe informacje o zawodzie wykonywanym przez ubezpieczonego. Aby to umożliwić, dokonano stosownych zmian w formularzach ZUS ZUA i ZUS ZZA dodając pozycje dotyczące kodu wykonywanego zawodu. We właściwych pozycjach należy wpisać kod zawodu, który stanowi sześciocyfrowy numer określony w załączniku do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, „wprowadzenie obowiązku podawania w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego informacji o wykonywanym zawodzie, wynikało z potrzeby pozyskiwania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych tych danych, a także z coraz liczniejszych przypadków zgłaszania zapotrzebowania na dane statystyczne w powiązaniu z informacją o wykonywanym zawodzie przez ministerstwa, a także przez Główny Urząd Statystyczny, instytuty naukowo-badawcze oraz uczelnie”. Ponadto, „Informacja o wykonywanym zawodzie jest kluczowa przy prowadzeniu monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, analiz czy prognoz dotyczących rynku pracy i przemian struktury społecznej w Polsce.”.

Choć argumentacja prawodawcy wydaje się uzasadniona to niestety nowy obowiązek przysporzy dodatkowej pracy płatnikom. Pracodawca będzie zobligowany do przyporządkowania stanowiska wykonywanego przez pracownika do właściwego kodu, podobnie jak ma to miejsce w przypadku przedsiębiorców, którzy muszą wykazać właściwy dla siebie kod PKD.