Takie same świadczenia, inne skutki podatkowe | PRO HR TAX View

2021.01.20

Z tytułu rozwiązania umowy o pracę pracownikowi mogą przysługiwać różne świadczenia.

Niektóre z nich wynikają przepisów powszechnie obowiązujących, np. ekwiwalent za urlop, inne – ze statutów czy regulaminów obowiązujących u danego pracodawcy lub z indywidualnych porozumień między pracodawcą a pracownikiem.

Przepisy o ubezpieczeniach społecznych i przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują zwolnienia, które mogą mieć zastosowanie w przypadku części takich świadczeń.  Ich stosowanie w praktyce jest jednak utrudnione z powodu nadmiernej komplikacji tych przepisów. Dotyczy to w szczególności zwolnień podatkowych przysługujących z tytułu odszkodowań należnych pracownikom.

Temat oskładkowania i opodatkowania takich świadczeń, w materiale video, omawia Tomasz Kret.