Zmiany w zakresie bhp – nowy wykaz dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych; trzeba zweryfikować zezwolenia na wózki jezdniowe

2018.08.20

Od 10 sierpnia 2018 r. imienne zezwolenia do obsługi wózka jezdniowego o napędzie silnikowym wystawione przez pracodawcę zostaną zastąpione przez zaświadczenia kwalifikacyjne. Z kolei już 21 sierpnia b.r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia. 

Nowe rozporządzenie dotyczące bhp przy obsłudze wózków widłowych oznacza dla pracodawców utratę podstaw do wystawiania imiennych zezwoleń do obsługi wózka jezdniowego o napędzie silnikowym. Do obsługi takiego pojazdu konieczne będzie posiadanie zaświadczenia kwalifikacyjnego uzyskanego na podstawie przepisów dotyczących trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych lub zaświadczenia o ukończeniu odpowiedniego szkolenia, przeprowadzonego według programu opracowanego lub zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego.

Pracownicy, którzy uzyskali zezwolenia u pracodawcy przed 10 sierpnia, będą mieli czas na uzupełnienie kwalifikacji. Zezwolenia wystawione do 31 grudnia 2004 r. zachowają ważność do 31 grudnia 2019 r.; zezwolenia wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. – do 31 grudnia 2020 r., a te wystawione po 1 stycznia 2015 r. – do 31 grudnia 2021 r. 

Rekomendujemy zweryfikować wydane przez Państwa zezwolenia i z odpowiednim wyprzedzeniem zadbać o uzupełnienie kwalifikacji przez pracowników.

Jeżeli chodzi o nowy wykaz dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, zmianie uległy m.in. wartości NDS niektórych substancji, dodano też nowe substancje. Jest to istotne, ponieważ na stanowiskach pracy, na których mamy do czynienia z przekroczeniami, występują ograniczenia w zakresie czasu pracy (czas pracy nie może przekraczać 8 godzin i niedopuszczalna jest praca w godzinach nadliczbowych z wyjątkiem konieczności prowadzenia akcji ratowniczej). Może się okazać, że po zmianie przepisów ograniczeniami w zakresie czasu pracy zostaną objęte dodatkowe stanowiska.