Spółki musza zgłosić swoich beneficjentów rzeczywistych do Rejestru

2019.12.05

Od 13 października zaczął funkcjonować Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. W Rejestrze publikowane są informacje o beneficjentach rzeczywistych wszystkich spółek prawa handlowego – poza spółkami partnerskimi i spółkami publicznymi. 

Rejestr został utworzony na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy I finansowaniu terroryzmu. Obowiązek zgłoszenia swoich beneficjentów dotyczy jednak nie tylko podmiotów, które zostały przez ustawę zobowiązane do wdrożenia szczególnych środków przeciwdziałania praniu pieniędzy, ale wszystkich spółek. 

Beneficjentami rzeczywistymi są osoby fizyczne, które z racji swoich uprawnień właścicielskich mogą wywierać decydujący wpływ na podejmowane przez spółkę decyzje. Mogą to być przede wszystkim wspólnicy spółek osobowych reprezentujący spółkę i prowadzący jej sprawy albo wspólnicy spółek kapitałowych, którzy dysponują (bezpośrednio albo przez kontrolowane przez siebie podmioty) co najmniej 25% głosów na zgromadzeniach spółek. 
Zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych dokonują osoby uprawnione do reprezentacji spółki, zgodnie z zasadami reprezentacji. Zgłoszenia dokonuje się elektronicznie, na formularzu dostępnym na stronie internetowej https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/. Zgłoszenie musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W zgłoszeniu należy podać dane osobowe beneficjenta (imię, nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL/ datę urodzenia) oraz opisać jego status w spółce, nadający mu uprawnienia świadczące o tym, że jest beneficjentem rzeczywistym. Spółki mają też obowiązek zgłaszania wszelkich zmian danych dotyczących beneficjentów. Ten obowiązek dotyczy także sytuacji, gdy dotychczasowy beneficjent traci swoje uprawnienia a nabywa je nowy beneficjent rzeczywisty. 

Obowiązek zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych musi być wykonany do 13 kwietnia 2020 r. Za niedopełnienie tego obowiązku spółce grozi kara finansowa w wysokości do 1.000.000 zł. Karę nakłada, w drodze decyzji, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Prezes Narodowego banku Polskiego lub Prezes Komisji Nadzoru Finansowego.