Obowiązki przedsiębiorców w związku z przyjęciem Dyrektywy

2019.12.05

Implementacja dyrektywy o ochronie sygnalisty wiązać się będzie z dodatkowymi obowiązkami dla przedsiębiorców i podmiotów publicznych. Dyrektywa obliguje do:

  • ustanowienia wewnętrznych jak i zewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości oraz przyjęcia procedury przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniami;
  • rejestracji zawiadomień;
  • rozpoznania zawiadomienia w rozsądnym terminie (w dyrektywie przyjęto, że jest to okres nieprzekraczający trzech miesięcy od daty zgłoszenia na przekazanie osobie zgłaszającej informacji zwrotnych na temat działań następczych);
  • regularnego przeglądu procedur przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami;
  • zapewnienia poufności tożsamości osoby zgłaszającej oraz ochrony sygnalisty przed działaniami odwetowymi.

Ochrona sygnalisty polegać ma na przeciwdziałaniu negatywnym skutkom zawiadomienia – zakazie rozwiązania umowy o pracę wskutek zawiadomienia w dobrej wierze jak i innych form represji ze strony pracodawcy czy współpracowników. Ochrona przed działaniami odwetowymi obejmuje zakaz m.in. zawieszenia w obowiązkach, przymusowego urlopu bezpłatnego, degradacji lub wstrzymania awansu, przekazania obowiązków, zmiany miejsca pracy, obniżenia wynagrodzenia, wstrzymania szkoleń, zastraszania, mobbingu lub wykluczenia w miejscu pracy.

UE pozostawiła państwom członkowskim ustanowienie proporcjonalnych i odstraszających kar. Polski ustawodawca będzie miał więc swobodę przy ustalaniu sankcji dla osób fizycznych i prawnych, które utrudniają zgłaszanie, podejmują działania odwetowe wobec sygnalistów czy ujawniają tożsamość zgłaszających.