Zleceniobiorcy z Ukrainy mogą nie płacić polskiego podatku?

2018.08.20

Rezydenci podatkowi Ukrainy, którzy wykonują pracę w Polsce na podstawie umowy zlecenia i nie posiadają w Polsce tzw. stałej placówki, nie podlegają polskiemu opodatkowaniu od dochodów uzyskanych z tego tytułu, niezależnie od długości swojego pobytu w Polsce w roku podatkowym. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej („DKIS”) wydał w ostatnim czasie kilka interpretacji indywidualnych potwierdzających tę tezę.

Do prezentowanej interpretacji należy podchodzić z ostrożnością. Stanowisko DKIS może zachęcać polskich pracodawców, którzy coraz częściej rekrutują obywateli Ukrainy, by wybierali umowę zlecenia zamiast umowy o pracę. Umożliwia to bowiem zmniejszenie kosztów. Trzeba jednak pamiętać, że dotyczy to dochodów uzyskanych z wykonywania tzw. wolnych zawodów. Pod tym pojęciem rozumie się działalność mającą charakter samodzielny. Sam fakt zawarcia umowy cywilnoprawnej (zlecenia) nie nadaje jeszcze przymiotu samodzielności pracy wykonywanej w ramach przedsiębiorstwa zleceniodawcy i na jego rachunek. Tymczasem, w ocenie DKIS, tak właśnie dzieje się w przypadku np. pracy na liniach produkcyjnych czy montażowych albo prostych prac fizycznych wykonywanych na podstawie umowy zlecenia. 

W wielu nowszych konwencjach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania nie ma w ogóle osobnych regulacji dotyczących wolnych zawodów. W ich miejsce stosuje się postanowienia o opodatkowaniu zysków przedsiębiorstw. A zatem samodzielna działalność powinna przybrać pewną zorganizowaną i wyodrębnioną postać (choć niekoniecznie wymaga rejestracji działalności gospodarczej). Należy więc podchodzić do interpretacji DKIS z dystansem i liczyć sią z możliwą zmianą stanowiska.