Zleceniobiorcy otrzymają przywileje związkowe

2018.07.13

Osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie, niż stosunek pracy (np. na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło), zyskają prawo do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych oraz otrzymają niektóre przywileje związkowe. Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2019 r. 

Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych zyskają nie tylko prawo do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych, ale również uprawnienia wynikające z członkostwa w związku, dotychczas zastrzeżone wyłącznie dla pracowników. Otrzymają przykładowo prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia czy szczególną ochronę zatrudnienia. W przypadku rozwiązania umowy ze zleceniobiorcą będącym działaczem związkowym bez zgody organizacji związkowej, będą Państwo musieli liczyć się z obowiązkiem wypłaty rekompensaty w wysokości równej 6-miesięcznemu wynagrodzeniu. Wysokość rekompensaty będzie miała charakter ryczałtowy, niezależny od wysokości poniesionej szkody. Jeżeli jednak szkoda poniesiona przez zleceniobiorcę będzie wyższa, zleceniobiorca będzie mógł dochodzić odszkodowania lub zadośćuczynienia ponad wysokość rekompensaty.