Zbliża się termin przekształcenia umów terminowych w bezterminowe – ostatni dzwonek na wypowiedzenie bez wskazywania przyczyny

2018.07.13

Z dniem 22 listopada 2018 roku umowy o pracę na czas określony, które trwały w dniu wejścia w życie nowelizacji kodeksu pracy wprowadzającej limity zatrudnienia terminowego (czyli w dniu 22 lutego 2016 roku), co do zasady przekształcą się w umowy bezterminowe. Przekształcenie będzie wynikiem upływu 33-miesięcznego limitu zatrudnienia terminowego, który w przypadku takich umów biegnie od 22 lutego 2016 roku i upływa 21 listopada 2018 roku. Skutek ten nastąpi z mocy samego prawa, niezależnie od woli stron. Nie będzie dotyczył jedynie tych umów na czas określony, do których nie znajdują zastosowania limity zatrudnienia terminowego.

Wypowiedzenie umowy terminowej na krótko przed przekształceniem w bezterminową może być ryzykowne. Jeśli bowiem moment przekształcenia przypadnie w okresie wypowiedzenia, istnieje ryzyko uznania przez sąd, że wypowiedzenie powinno spełniać wymogi obowiązujące przy wypowiadaniu umów na czas nieokreślony. W praktyce oznaczałoby to konieczność wskazania przyczyny oraz przeprowadzenia konsultacji związkowej. Niedochowanie tych wymogów w przypadku wypowiadania umowy, która uległa przekształceniu w bezterminową, będzie mogło prowadzić do uznania, że pracodawca naruszył przepisy o rozwiązywaniu umów o pracę, co z kolei skutkuje prawem pracownika do uzyskania odszkodowania.

Jeśli mają Państwo zawarte umowy na czas określony, które trwały w dniu 22 lutego 2016 r. i trwają do dzisiaj i jeżeli rozważają Państwo ich wypowiedzenie, rekomendujemy upewnienie się, że okres wypowiedzenia zakończy się przed 22 listopada 2018 r. Jeśli natomiast zdecydują się Państwo na dokonanie wypowiedzenia na krótko przed przekształceniem umów w bezterminowe i w konsekwencji 22 listopada 2018 r. przypadnie w trakcie okresu wypowiedzenia, sugerujemy z ostrożności zachowanie wymogów obowiązujących przy wypowiadaniu umów bezterminowych. Rekomendacje te znajdują analogiczne zastosowanie także w przypadku wypowiadania umów na czas określony zawartych po 22 lutego 2016 r. na okres dłuższy niż 33 miesiące i ulegających przekształceniu w bezterminowe w późniejszej dacie.