Zatrudnianie młodocianych – od 1 września można zatrudniać 15-latków

2018.08.20

Od września zmieni się dolna granica wiekowa pracownika młodocianego. Młodocianym będzie osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat (do tej pory wymagane było ukończenie 16 roku życia). Przypominamy przy okazji podstawowe zasady zatrudnienia młodocianych.

Co do zasady dopuszczalne jest zatrudnianie młodocianych, którzy ukończyli co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową i przedstawią zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy na danym stanowisku. Zatrudnienie może nastąpić w celu wykonywania prac lekkich, a gdy młodociany nie posiada kwalifikacji zawodowych – wyłącznie w celu przygotowania do zawodu. Decydując się na zatrudnianie młodocianych należy zaktualizować obowiązujący u Państwa regulamin pracy. Powinien on bowiem zawierać wykaz prac wzbronionym młodocianym, wykaz prac lekkich dozwolonych pracownikom młodocianym oraz wykaz stanowisk pracy dozwolonych młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego. 

Zatrudniając młodocianych należy również pamiętać o obowiązku przestrzegania szczególnych warunków takiego zatrudnienie. Do obowiązków pracodawcy należy m.in. zapewnienie opieki i pomocy niezbędnej do przystosowania się do właściwego wykonywania pracy, możliwości dokształcania oraz przestrzegania szczególnych norm czasu pracy i zasad udzielania urlopów. Tygodniowy wymiar czasu pracy młodocianego nie może przekraczać 12 godzin, a w dni szkolne młodociany może pracować maksymalnie 2 godziny. Jedynie w czasie ferii i wakacji dopuszczalny czas pracy to 7 godzin na dobę, ale maksymalnie 35 godzin tygodniowo.  Młodociani nie mogą ponadto pracować w nocy ani nadgodzinach. Przerwy dobowe dla młodocianych muszą wynosić minimum 14 godzin, a tygodniowe co najmniej 48 godzin. Za naruszenie zasad zatrudniania młodocianych grozi kara grzywny w wysokości do 30 000 zł.