Zachowanie poufności przez przedstawicieli związku zawodowego

2018.10.01

Zgodnie z nowymi przepisami, wyjątkowo dopuszczalne jest ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa wobec przedstawicieli pracowników (a więc w szczególności wobec związku zawodowego), w związku z pełnieniem przez nich funkcji na podstawie przepisów prawa, o ile jest to niezbędne dla prawidłowego wykonywania tych funkcji.
Nowe przepisy potwierdzają możliwość ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa przedstawicielom związków zawodowych. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na kilka praktycznych kwestii związanych z przekazywaniem informacji i obowiązkiem zachowania poufności przez przedstawicieli związku. Po pierwsze, ujawnienie tajemnicy jest dopuszczalne tylko wobec osób wykonujących funkcje przedstawicielskie (w tym związkowe), w związku z wykonywaniem tych funkcji. Dostępu do informacji poufnych nie będzie miał zatem każdy szeregowy członek związku, niepełniący funkcji. Oznacza to w szczególności, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być ujawniane przez przedstawicieli związku zawodowego szeregowym członkom związku.

Po drugie, informacje mogą być ujawnianie przedstawicielom pracowników wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prawidłowego wykonywania tych funkcji. Koresponduje to z przepisem ustawy o związkach zawodowych, nakładającym na pracodawcę obowiązek przekazania związkowi informacji niezbędnych do działalności związkowej. Pracodawca (a w szczególności pracownik HR działający w imieniu pracodawcy) może odmówić przekazania informacji, jeżeli nie jest ona niezbędna, powołując się w szczególności na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa.  Zasadne jest w związku z tym każdorazowe zapytywanie związku zawodowego, do czego konkretne informacje są im niezbędne. 

Po trzecie wreszcie, informacje mogą być przekazywane wyłącznie uprawnionym przedstawicielom pracowników, pełniącym swoje funkcje na podstawie przepisów prawa. Zanim dojdzie do przekazania informacji, pracodawca ma prawo poprosić związek o wykazanie umocowania konkretnych osób do jego reprezentowania. Jeżeli związek nie wykaże umocowania swoich przedstawicieli, pracodawca (a w szczególności pracownik działający w imieniu pracodawcy) może odmówić przekazania informacji, powołując się na ochronę tajemnicy. 

Biorąc pod uwagę, że przepisy wyraźnie dopuszczają ujawnianie tajemnicy przedsiębiorstwa przedstawicielom związku zawodowego, szczególnego znaczenia nabiera zachowanie przez nich poufności tych informacji. Jeżeli istnieją po stronie pracodawcy uzasadnione obawy co do bezpieczeństwa przekazywanych informacji, pracodawca może uzależnić i przekazanie od zawarcia z przedstawicielami związku zawodowego umowy o zachowaniu poufności.