Wyjątki od zakazu ujawnienia, wykorzystania lub pozyskania tajemnicy przedsiębiorstwa

2018.10.01

Nowe przepisy wprowadzają wyjątki od zakazu ujawnienia, wykorzystania lub pozyskania tajemnicy przedsiębiorstwa. Wyjątki te dotyczą czterech sytuacji, tj. gdy nastąpiło to: 

  1. w celu ochrony uzasadnionego interesu chronionego prawem;
  2. w ramach korzystania ze swobody wypowiedzi; 
  3. w celu ujawnienia nieprawidłowości, uchybienia, działania z naruszeniem prawa dla ochrony interesu publicznego lub 
  4. gdy ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wobec przedstawicieli pracowników w związku z pełnieniem przez nich funkcji na podstawie przepisów prawa było niezbędne dla prawidłowego wykonywania tych funkcji.

Najwięcej wątpliwości budzi dopuszczalność ujawnienia, wykorzystania lub pozyskania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w ramach korzystania ze swobody wypowiedzi. Uzasadnienie projektu ustawy odsyła do przepisów Konstytucji, gdzie swoboda wypowiedzi jest rozumiana bardzo szeroko. Obejmuje wolność wyrażania poglądów, pozyskiwania informacji i ich rozpowszechniania, odnoszącą się także do działalności mediów. Pojawia się w związku z tym pytanie, czy pracownik będzie mógł, powołując się na swobodę wypowiedzi, ujawnić poufne informacje dotyczące pracodawcy (np. publicznie skrytykować sposób produkcji wytwarzanych przez pracodawcę produktów). 

W tej chwili trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Zbyt szerokie rozumienie swobody wypowiedzi może w praktyce zniweczyć ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa, dlatego wyjątek ten należy rozumieć zawężająco. Na pewno nie obejmuje on sytuacji, w których tajemnica przedsiębiorstwa byłaby ujawniana pod pretekstem wolności słowa, w celu zaszkodzenia byłemu pracodawcy. Co więcej, ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa na tej podstawie może być dopuszczalne wyłącznie w takich przypadkach, gdy nie ma innego, zgodnego z prawem i nienaruszającego tajemnicy sposobu na zagwarantowanie swobody wypowiedzi.