Ustalenie daty objęcia obowiązkiem utworzenia PPK

2018.10.22

Obowiązek utworzenia i prowadzenia PPK docelowo będzie co do zasady spoczywał na wszystkich przedsiębiorcach, bez względu na liczbę zatrudnionych osób – przy czym będzie wprowadzany etapami:
•    od dnia 1 lipca 2019 roku obowiązek założenia PPK obejmie podmioty zatrudniające według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku co najmniej 250 osób;
•    od 1 stycznia 2020 roku obowiązek utworzenia PPK obejmie podmioty zatrudniające według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku co najmniej 50 osób;
•    od 1 lipca 2020 roku obowiązek utworzenia PPK obejmie podmioty zatrudniające według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku co najmniej 20 osób;
•    od 1 stycznia 2021 roku obowiązek utworzenia PPK obejmie pozostałe podmioty, w tym jednostki sektora finansów publicznych.

Ustalając liczbę osób zatrudnionych powinni Państwo uwzględnić nie tylko pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy, ale również osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (umów zlecenia, umów świadczenia usług, umów agencyjnych), osoby wykonujące pracę nakładczą, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, a także członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji. Warunkiem wliczenia wymienionych wyżej osób do stanu zatrudnienia na cele PPK jest podleganie przez te osoby obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowemu z tych tytułów w Polsce.