Ułatwienia dla cudzoziemców i pracodawców w zawodach pożądanych dla gospodarki

2019.01.31

Od 1 stycznia 2019 r. przepisy ustawy o cudzoziemcach przewidują kilka nowych rozwiązań dotyczących cudzoziemców podejmujących pracę w tzw. zawodach pożądanych dla polskiej gospodarki. Istotą zmian jest wprowadzenie nowego „podrodzaju” zezwolenia na pobyt i pracę dla cudzoziemca. Zawody „pożądane” dla polskiej gospodarki mają zostać określone w nowym rozporządzeniu Ministra Pracy – na chwilę obecną rozporządzenie to nie zostało jeszcze wydane.

Uzyskanie tego rodzaju zezwolenia ma być szybsze i łatwiejsze, niż uzyskanie zezwolenia na pobyt i pracę w zawodzie nienależącym do kategorii „pożądanych”. Zniesiony zostaje bowiem wymóg przeprowadzenia przez pracodawcę tzw. testu rynku pracy (tj. złożenia w urzędzie pracy oferty pracy na dane stanowisko i uzyskania potwierdzenia o braku polskich kandydatów na to stanowisko). Wprawdzie już od kilku miesięcy obowiązuje rozporządzenie wyłączające obowiązek przeprowadzenia testu rynku pracy w przypadku szeregu zawodów, ale teraz katalog tych zawodów może ulec dalszemu rozszerzeniu. Niezależnie od powyższego, cudzoziemiec, który już uzyska zezwolenie na pobyt i pracę w zawodzie pożądanym, będzie miał ułatwioną drogę do bezterminowej legalizacji swojego pobytu w Polsce. Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pobyt stały będzie mógł wystąpić już po 4 latach pobytu. Innym udogodnieniem jest złagodzenie zasad cofania udzielonego zezwolenia w przypadku cudzoziemca, który stracił pracę i szuka nowej – nowe przepisy przewidują wszczęcie postępowania o uchylenie zezwolenia na pobyt i pracę w zawodzie pożądanym nie wcześniej, niż po 3  miesiącach od utraty pracy (a nie po miesiącu, jak w przypadku „zwykłych” zezwoleń).