Trzeba dostosować dokumenty wewnętrzne orz zrewidować zasady ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa

2018.10.01

Wielu przedsiębiorców przepisywało dotychczasowe przepisy ustawowe do umów i regulaminów wewnętrznych. Wszystkie te dokumenty wymagają aktualizacji.
Konieczność aktualizacji dokumentów dotyczy w szczególności okresu obowiązywania obowiązku zachowania poufności oraz definicji tajemnicy przedsiębiorstwa.

Dotychczas powszechną praktyką było przepisywanie 3-letniego okresu obowiązywania obowiązku zachowania poufności do umów bądź ewentualne jego modyfikowanie, poprzez wydłużenie tego okresu. Obecnie nie ma już takiej konieczności. Obowiązek jest bezterminowy. Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa wymaga od przedsiębiorcy należytej staranności w celu utrzymania poufności tajemnicy.

Podstawową formą należytej staranności będzie na pewno audyt dotychczasowych procedur przepływu informacji poufnych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz maksymalne zawężenie kręgu osób mających do nich dostęp. Warto również przewidzieć obowiązek stosowania środków ochronnych (np. szyfrowanie danych, nadawanie uprawnień dostępowych, aplikacje filtrujące wysyłane wiadomości). Wewnętrzne regulaminy i umowy powinny również wyraźnie wskazywać, w jakim zakresie i celu osoba mająca dostęp do tajemnicy może ją wykorzystywać.