Surowsze kary za przestępstwa dla spółek

2018.06.26

Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało projekt nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Nowe prawo ma „ożywić” ustawę z 2002 r., która bardzo rzadko jest wykorzystywana przez organy ścigania.

Obecnie, aby podmiot zbiorowy (a więc w szczególności Spółka) mógł ponieść odpowiedzialność za przestępstwo, konieczne jest prawomocne skazanie osoby fizycznej. Musi nią być reprezentant spółki (np. członek zarządu) albo inna osoba działająca na jej rzecz (np. pełnomocnik, dyrektor, pracownik). Co więcej, spółce trzeba udowodnić winę w wyborze albo nadzorze nad taką osobą. Nowy projekt nie stawia już takich wymogów. Prokurator będzie mógł prowadzić postępowanie przeciwko spółce, nawet jeśli nie wszczęto w ogóle postępowania przeciwko żadnej osobie fizycznej. To spółka będzie „sprawcą” przestępstwa i to ona może być za nie jako jedyna ukarana.