Sąd będzie mógł nakazać zatrudnianie zwolnionego pracownika do zakończenia postępowania

2019.08.27

Sąd, na wniosek pracownika, będzie mógł w wyroku nałożyć na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Dotyczyć to będzie postępowań z odwołania pracownika od wypowiedzenia. Obowiązek dalszego zatrudnienia będzie mógł zostać nałożony zarówno w przypadku uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, jak i w przypadku przywrócenia pracownika do pracy. Ryzyko dopuszczenia pracownika do pracy, mimo toczącego się postępowania, nie powstanie jedynie w przypadku gdy pracownik będzie dochodził od pracodawcy odszkodowania.Dotychczas sąd mógł nałożyć na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudniania pracownika tylko w przypadku, gdy nie doszło jeszcze do rozwiązania stosunku pracy, a zatem gdy nie upłynął jeszcze okres wypowiedzenia. W praktyce, ze względu na czas trwania postępowań w sprawach dotyczących rozwiązania stosunku pracy, znacznie przewyższający nawet najdłuższy 3-miesięczny okres wypowiedzenia, przepis ten był martwy. Zmiana przepisów oznacza, że pracodawcy dużo wcześniej będą musieli przywrócić pracownika do pracy, nie wiedząc, czy decyzja ta jest ostateczna. Nowe brzmienie przepisu będzie miało zastosowanie również do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji.