Wynagrodzenie pracownika-twórcy

2018.03.20

Od 1 stycznia 2018 r. zmieniły się przepisy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczące m.in. możliwości skorzystania przez pracowników-twórców z podwyższonych, 50%-owych kosztów uzyskania przychodu. Zmiany te są z jednej strony korzystne, ponieważ roczna kwota odliczenia wzrosła dwukrotnie i obecnie wynosi 85,528 zł. Z drugiej jednak strony mocno ograniczają krąg pracowników-twórców, którzy z takich kosztów mogą w ogóle skorzystać. 

Do tej pory możliwość skorzystania z 50%-owych kosztów uzyskania przychodów przysługiwała wszystkim pracownikom, którzy tworzyli utwory w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i przenosili do nich prawa na swojego pracodawcę za wynagrodzeniem. Dzisiaj taką możliwość mają tylko niektórzy twórcy, m.in. uzyskujący przychody z działalności:

• twórczej w zakresie architektury, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, programów komputerowych;

• dziennikarstwa;

• badawczo-rozwojowej;

• naukowo-dydaktycznej czy

• publicystycznej.

Przepisy niestety nie definiują żadnej z powyższych kategorii. Powoduje to dużą niepewność w zakresie dopuszczalności stosowania kosztów w podwyższonej wysokości. Nie jest to jednak jedyny problem. Wątpliwości dotyczą również sposobu określania wysokości honorarium autorskiego. Możliwość zastosowania podwyższonych kosztów jedynie w sytuacji przeniesienia praw autorskich do stworzonych utworów, a nie poświęcania określonej części czasu pracy na tworzenie utworów, ma uzasadnienie. Jednakże już argument dotyczący dyskwalifikacji kosztów w przypadku umownego określenia honorarium autorskiego za przeniesienie praw autorskich, jako części całkowitego wynagrodzenia za pracę, jest niezrozumiały i zbyt mocno ingeruje w możliwości swobodnego kształtowania relacji między stronami umowy. Biorąc pod uwagę powyższe, zachęcam, aby bliżej przyjrzeć się kategoriom pracowników, do których stosowane są u Państwa podwyższone koszty uzyskania przychodu i zadbać o to, by zarówno grono pracowników-twórców, jak i model ustalania wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich był ustalony zgodnie z aktualnymi przepisami i podejściem organów podatkowych.