Protest, strajk, spór zbiorowy jako sytuacja kryzysowa

2019.05.28

Przykładem sytuacji kryzysowej może być spór zbiorowy ze związkiem zawodowym. Oczywiście nie każdy taki spór od razu oznacza kryzys, jednak warto być przygotowanym wewnętrznie na tego typu sytuacje. W szczególności poprzez uwzględnienie ich w odpowiednich procedurach wewnętrznych, o czym była mowa powyżej. Sytuacja może bowiem łatwo stać się kryzysowa, zwłaszcza jeżeli związek zapowiada akcję protestacyjną lub tym bardziej strajk. A jeszcze bardziej, jeżeli taka akcja lub strajk jest nielegalna.Przede wszystkim, pożądane jest wyznaczenie osoby lub zespołu, który w razie tego typu sytuacji będzie podejmował działania w imieniu pracodawcy. Mam tutaj na myśli w szczególności kontakt ze związkiem zawodowym, komunikację do pracowników, komunikację zewnętrzną do mediów i innych zainteresowanych podmiotów, zabezpieczenie zakładu pracy i kluczowych interesów pracodawcy, podejmowanie decyzji w czasie trwającego protestu czy strajku etc.

Kryzys może powstać jeszcze zanim dojdzie do protestu czy strajku (ten ostatni jest w praktyce mało prawdopodobny), tj. już na etapie ich zakomunikowania pracownikom. Często przede wszystkim o to właśnie chodzi związkowi – wywołanie chaosu komunikacyjnego i poczucia strachu wśród załogi. Zwłaszcza, jeżeli zbiega się to z innymi ważnymi procesami w zakładzie pracy (np. ze zwolnieniami grupowymi). Dlatego jest to już właściwy moment, w którym powinny zadziałać wewnętrzne procedury i w którym powinna zostać wdrożona większość działań opisanych powyżej, szczególnie w obszarze komunikacji. Można jednak podejmować inne działania zaradcze – wniosek o zabezpieczenie, powództwo do sądu, zawiadomienie właściwych organów władzy etc. 

Drugi etap to działania podejmowane podczas samej akcji czy strajku. Różnego rodzaju akcje protestacyjne, pikiety, strajki włoskie służą najczęściej wyłącznie temu, aby zdezorganizować pracę zakładu. Łatwo temu zapobiec, choćby tylko poprzez odpowiednie zarządzenie i organizację pracy pracowników w tym okresie. Warto też na bieżąco obserwować, czy prowadzenie takiej akcji nie narusza prawa i w przypadku stwierdzenia naruszenia od razu reagować.