Projekt ustawy zobowiązuje przedsiębiorców do wdrożenia procedur whistleblowing

2018.11.22

Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych nakłada na wszystkie spółki obowiązek przyjmowania i rozpatrywana sygnałów od pracowników lub innych osób o nieprawidłowościach w firmie. Takimi nieprawidłowościami mogą być nie tylko przestępstwa, ale wszelkie przejawy niedochowania należytej staranności albo luki w organizacji wewnętrznej spółki.

Innymi słowy, projekt zobowiązuje przedsiębiorców do wdrożenia procedury whistleblowingu (sygnalizacji), nie precyzując jednak jej kształtu. Opierając się na naszych doświadczeniach, także międzynarodowych, procedura zgłaszania nadużyć musi opierać się na kształtowaniu świadomości pracowników. 

Skutecznie działająca procedura wymaga także dostosowanych do realiów danej firmy kanałów komunikacji między pracownikami a organami rozpatrującymi zgłoszenia. Wreszcie osobie sygnalizującej nieprawidłowości musi zostać zapewniona anonimowość i ochrona przed wszelkimi represjami, tak ze strony organów, jak innych pracowników. Obowiązkiem organów spółek, w szczególności zarządu, będzie również wyjaśnienie zgłaszanych podejrzeń, czyli przeprowadzenie wewnętrznego postępowania wyjaśniającego. Ma ono zmierzać do ustalenia, czy popełniono dopuszczono się w firmie nieprawidłowości, czy stanowi ona przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz czy można było zapobiec popełnieniu takiej nieprawidłowości. Jeżeli zarząd nie zapewni wyjaśnienia nieprawidłowości lub nie usunie stwierdzonych w postępowaniu uchybień, sąd będzie mógł zwiększyć karę nakładaną na spółkę do 60,000,000  zł.