PPK nie przestaje zaskakiwać pracodawców

2019.11.04

Tym razem dotyczy to momentu powstania przychodu uczestnika PPK od wpłaty finansowanej przez pracodawcę. W opinii Ministerstwa Finansów przychód pracownika z tytułu takiej wpłaty powstaje dopiero w miesiącu, w którym pracodawca przekazuje wpłatę do instytucji finansowej. Będzie to zatem miało miejsce co najmniej w kolejnym miesiącu po potrąceniu wpłaty pracownika, a w wielu przypadkach jeszcze później. Zaliczka na poczet podatku od tej wpłaty nie zostanie zatem potrącana z wynagrodzenia uczestnika PPK w momencie obliczenia wysokości wpłat do PPK i potrącenia wpłaty pracownika. Dla przykładu jeżeli pracodawca wypłaca wynagrodzenie pracownikowi – uczestnikowi PPK 8 lutego, to na tą datę pracodawca wylicza wysokość wpłaty pracodawcy i wpłaty pracownika oraz potrąca wpłatę pracownika z jego wynagrodzenia. Do 15 marca pracodawca jest natomiast zobowiązany przekazać tak obliczone wpłaty do instytucji finansowej. W momencie przekazania wpłaty pracodawcy do instytucji finansowej, powstanie obowiązek pobrania od pracownika zaliczki na poczet podatku. Taka zaliczka będzie mogła zostać fizycznie potrącona dopiero z wynagrodzenia pracownika wypłacanego w  kwietniu. Obowiązek pobrania zaliczki powstał co prawda w marcu, ale już po wypłacie wynagrodzenia w marcu. Pierwsze dostępne do potrącenia wynagrodzenia będzie zatem wynagrodzeniem wypłacanym w kwietniu. 

Powyższa interpretacja niewątpliwie utrudnia rozliczenia związane z PPK oraz będzie rodziła pytania po stronie pracowników oglądających swoje paski wynagrodzeń.