Pozostała dokumentacja pracownicza

2019.01.31

Pracodawca ma obowiązek prowadzić, odrębnie dla każdego pracownika, pozostałą dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Należą do niej:

  • dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy, 
  • dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego, 
  • karta (lista) wypłaconego pracownikowi wynagrodzenia oraz wniosek o jego wypłatę do rąk własnych, a także 
  • karta ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej. 

Wszystkie wymienione dokumenty muszą być przechowywane przez 10 lat dla pracowników zatrudnionych po 31 grudnia 2018 r. a dla zatrudnionych przed 1 stycznia br. – zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami. 

Pracodawca ma obowiązek prowadzić, odrębnie dla każdego pracownika, ewidencję czasu pracy, która musi zawierać – oprócz liczby przepracowanych godzin – także godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy. To może być dużym wyzwaniem dla pracodawców, u których stosowany jest ruchomy (elastyczny) czas pracy. W ewidencji trzeba także umieszczać informację o dniach wolnych od pracy, z oznaczeniem tytułu ich udzielenia. Należy w niej również wpisywać liczbę godzin dyżuru, godzinę jego rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce jego pełnienia.