Nowe wymogi dotyczące ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa

2018.10.01

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne posiadające wartość gospodarczą, które nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile przedsiębiorca, którego informacje dotyczą, podjął – przy zachowaniu należytej staranności –działania w celu utrzymania ich w poufności.

W świetle nowych przepisów, informacje nie zostaną uznane za tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli nie będą odpowiednio chronione. Do tej pory przedsiębiorca również miał obowiązek odpowiednio zabezpieczyć takie informacje, jednak przepisy nie określały, w jaki sposób. Obecnie wymagają, aby przedsiębiorca – zmierzając do ochrony informacji stanowiących jego tajemnicę – dochował należytej staranności w ich zabezpieczeniu. 

Przedsiębiorca powinien zastosować środki, które rzeczywiście ograniczą możliwość wycieku informacji, np. poprzez oznaczenie dokumentów pieczątką „poufne”, odpowiednie nazwanie dokumentów, zdefiniowanie katalogu informacji poufnych, zabezpieczenie fizycznie dokumentów i informacji poufnych przed dostępem niepowołanych osób. Jeżeli takiej staranności nie dochowa, pracownik lub inna osoba może – zarzucając przedsiębiorcy zbyt swobodną politykę dostępu do informacji –  próbować uwolnić się od konsekwencji wykorzystania przez siebie informacji poufnych.