Nowe obowiązki pracodawców związane z prowadzeniem PPK

2018.10.22

W związku z prowadzeniem PPK, na podmioty zatrudniające zostaną nałożone nowe obowiązki. W szczególności podmiot zatrudniający będzie zobowiązany:

  • wybrać instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK – w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli taka organizacja nie działa w danym podmiocie – z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie u niego przyjętym;
  • zawrzeć umowę o zarządzanie PPK i umowę o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową;
  • obliczać i dokonywać należnych wpłat do PPK – finansowanych przez ten podmiot;
  • obliczać, pobierać od uczestnika PPK i dokonywać wpłat do wybranej instytucji finansowej – finansowanych przez uczestnika PPK;
  • realizować obowiązki informacyjne względem uczestnika PPK (m.in. informować o obowiązku złożenia w imieniu uczestnika wniosku o wypłatę transferową, o możliwości przystąpienia do PPK w przypadku uczestników pomiędzy 55 a 70 rokiem życia, o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej do PPK);
  • realizować obowiązki informacyjne względem instytucji finansowej (m.in. informować o złożeniu przez uczestnika deklaracji rezygnacji z oszczędzania w PPK, o ponownym dokonywaniu za daną osobę zatrudnioną wpłat do PPK w przypadku upływu okresu ważności deklaracji o rezygnacji z oszczędzania w PPK);
  • zapewnić obsługę administracyjną PPK, w szczególności prowadzić i zarządzać dokumentacją;
  • czuwać nad terminami wykonania poszczególnych obowiązków nałożonych na podmiot zatrudniający, w tym obowiązku ponownego dokonywania wpłat do PPK za uczestnika, który złożył deklarację o rezygnacji z oszczędzania w programie – co cztery lata od dnia 1 kwietnia.