Monitoring poczty elektronicznej i inne formy monitorowania pracowników – konieczne zmiany w regulaminach

2018.05.29

Dotychczas był to temat nieuregulowany, a pracodawcy działali w oparciu o stanowisko GIODO, doktryny i orzecznictwa. Od 25 maja przepisy kodeksu pracy dość szczegółowo regulują tę kwestię.

W świetle nowych przepisów, będą mogli Państwo prowadzić monitoring wizyjny, monitoring poczty elektronicznej oraz inne formy monitoringu. Monitorowanie poczty elektronicznej, jak również korzystanie z innych form monitorowania (z wyjątkiem monitoringu wizyjnego), będzie możliwe, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia, aby pracownicy jak najpełniej wykorzystywali czas pracy na wykonywanie swoich obowiązków, a także w celu zapewnienia prawidłowego wykorzystywania przez nich powierzonych im narzędzi pracy. Stosowanie monitoringu wizyjnego będzie możliwe, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa Państwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji czy też zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Państwa na szkodę. Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu będą Państwo ustalać w regulaminie pracy (chyba, że są Państwo objęci układem zbiorowym), ewentualnie w obwieszczeniu, jeśli nie są Państwo zobowiązani do ustalenia regulaminu pracy. O wprowadzeniu monitoringu będą Państwo zobowiązani poinformować pracowników nie później niż 2 tygodnie przed jego uruchomieniem. Nie dotyczy to sytuacji, w których monitoring już jest stosowany. Jeżeli nie mają Państwo takich regulacji, trzeba je jak najszybciej wprowadzić, a jeżeli regulacje już obowiązują, rekomenduję dokonać ich przeglądu pod kątem zgodności z nowymi przepisami. Niezależnie od powyższego, w przypadku nowych pracowników, powiadomienie o stosowaniu monitoringu należy im przekazać na piśmie przed dopuszczeniem do pracy.