Dobrowolność oszczędzania w PPK

2018.10.22

Oszczędzanie w PPK jest dobrowolne dla osób zatrudnionych. Osoba zatrudniona jest jednak automatycznie zapisywana do programu. W konsekwencji, jeżeli nie chce oszczędzać, powinna złożyć podmiotowi zatrudniającemu stosowną deklarację w formie pisemnej. Deklaracja jest skuteczna w miesiącu jej złożenia. Oznacza to, że od momentu jej złożenia nie będą już pobierane od uczestnika wpłaty na rzecz PPK, a wszelkie wpłaty dokonane w miesiącu złożenia deklaracji, zostaną zwrócone. 

Deklarację można złożyć w każdym momencie, również przed automatycznym zapisaniem osoby zatrudnionej do PPK. Deklaracja o nieoszczędzaniu jest ważna 48 miesięcy. Może zostać odnowiona przed upływem tego terminu. W konsekwencji, osoba zatrudniona nadal nie będzie oszczędzać w PPK. 

Jeżeli osoba zatrudniona nie ponowi deklaracji, to zostanie automatycznie zapisana do PPK, począwszy od dnia 1 kwietnia przypadającego po upływie powyższego 48-miesięcznego okresu. 

Osoba zatrudniona, która zrezygnowała z programu, może w każdym momencie do niego przystąpić, składając stosowny wniosek. W takim przypadku wcześniej złożona deklaracja o nieoszczędzaniu przestaje wiązać i podmiot zatrudniający będzie dokonywał wpłat do PPK od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek o przystąpienie do PPK.