Co grozi za ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa?

2018.10.01

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przewiduje całą listę roszczeń w przypadku naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca może żądać w szczególności zaniechania niedozwolonych działań lub usunięcia ich skutków albo tzw. publicznego przeproszenia.

Najbardziej oczywistym roszczeniem jest naprawienie wyrządzonej szkody. Ze względów praktycznych i dowodowych, w praktyce dochodzenie tego roszczenia jest jednak najtrudniejsze. Przedsiębiorca może żądać również wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na cel społeczny (jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony).Nowelizacja wprowadziła ponadto możliwość podania wyroku do publicznej wiadomości, natomiast zamiast orzeczenia o nakazie zaniechania niedozwolonych działań i odszkodowaniu, przedsiębiorca może żądać zapłaty wynagrodzenia, które byłoby należne gdyby uprawniony zgodziłby się na korzystanie z tajemnicy przedsiębiorstwa. Pomimo rozszerzenia katalogu roszczeń, najbardziej praktycznym zabezpieczeniem interesów przedsiębiorcy pozostaje nadal zastrzeżenie kary umownej na okoliczność bezprawnego naruszenia tajemnicy.