Związek zawodowy może wystąpić do sądu o uchylenie polityki antymobbingowej

2024.04.23

Sąd Najwyższy orzekł tak w wyroku z 19 marca 2024 r. (III PSKP 8/23). Żądanie uchylenia może być zgłoszone np. ze względu na sprzeczność polityki z przepisami prawa. SN potwierdził także, że aktualnie obowiązujące przepisy polskiego prawa nie nakładają na pracodawców obowiązku ustalenia takiej polityki, choć powinni oni przeciwdziałać mobbingowi (do czego zobowiązuje ich k.p.) w szczególności szkoląc pracowników, informując o niebezpieczeństwie i konsekwencjach mobbingu czy stosując procedury, które umożliwią wykrycie i zakończenie tego zjawiska.

Z wyroku nie wynika obowiązek pracodawcy konsultowania lub uzgadniania procedury antymobbingowej ze związkiem zawodowym lub innym przedstawicielstwem pracowników. To jednak może się zmienić po wejściu w życie ustawy o ochronie sygnalistów.

 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Kwiecień 2024