Substancje o działaniu reprotoksycznym – nowe obowiązki dla pracodawców

2024.04.23

Trwają prace nad implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2022/431 z dnia 9 marca 2022 r. rozszerzającą ochronę pracowników o substancje reprotoksyczne, tj. substancje wpływające na niepłodność, poronienia lub wady rozwojowe płodu.

Do substancji reprotoksycznych należą:

 1. ołów nieorganiczny i jego związki, 
 2. N,N-dimetyloacetamid, 
 3. nitrobenzen, 
 4. N,N-dimetyloformamid, 
 5. 2-metoksyetanol, 
 6. octan 2-metoksyetylu, 
 7. 2-etoksyetanol, 
 8. octan 2-etoksyetylu, 
 9. 1-metylo-2-pirolidon, 
 10. rtęć i nieorganiczne związki rtęci dwuwartościowej, w tym tlenek rtęci i chlorek rtęci (mierzone w przeliczeniu na rtęć), 
 11. bisfenol A; 4,4’-izopropylidenodifenol, 
 12. tlenek węgla.

Obowiązkiem pracodawcy będzie uwzględniać substancje reprotoksyczne w przeprowadzanych badaniach i pomiarach czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, okresowych szkoleniach narażonych pracowników czy prowadzeniu rejestru prac, których wykonanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z tymi substancjami.

Termin implementacji dyrektywy upłynął w dniu 5 kwietnia 2024 r.

 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Kwiecień 2024