Pracodawcy, którzy prowadzą szkolenia zawodowe muszą przyjąć standardy ochrony małoletnich oraz weryfikować każdą osobę, której powierza się pieczę nad małoletnimi

2024.05.28

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przestępstwom na tle seksualnym (tzw. ustawa Kamilka) jest odpowiedzią na liczne, głośne w mediach, przypadki stosowania przemocy (także seksualnej) wobec dzieci. Ustawa, która obowiązuje już od 2017 roku, nałożyła na szereg podmiotów, w tym pracodawców, obowiązki weryfikowania czy osoby dopuszczane do pracy z dziećmi były w przeszłości karane za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, wolności seksualne lub przestępstwa narkotykowe. Teraz te obowiązki zostały rozszerzone. 

Wszystkie jednostki organizujące działalność oświatową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich (osoby poniżej 18 lat) zostały zobowiązane do wprowadzenia standardów ochrony małoletnich. Dotyczy to nie tylko placówek oświatowych (szkoła, przedszkola czy uniwersytety). Działalność oświatową prowadzą także m.in. pracodawcy oferujący praktyczną naukę zawodu (regulowaną przepisami Prawa oświatowego), staże czy różnorodne formy przysposobienia zawodowego. Wreszcie, organizowanie przez niektórych pracodawców pikników rodzinnych i innych tego typu wydarzeń, jeśli mogą brać w nich udział małoletni, obliguje ich do wdrożenia standardów. 

Pracodawcy prowadzący działalność związaną z edukacją małoletnich i opieką nad nimi muszą też weryfikować każdą osobę, która będzie tę pieczę sprawować. Chodzi o opiekunów szkoleń lub nauki zawodowej, przełożonych czy nawet animatorów. Przed dopuszczeniem ich do takiej pracy pracodawca ma obowiązek sprawdzić czy dane takiej osoby widnieją w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym. Od takich osób należy zażądać też przedstawienia informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie m.in. przestępstw seksualnych, przeciwko życiu i zdrowiu oraz narkotykowych. Taki kandydat, jeśli nie jest Polakiem, przedstawia ponadto zaświadczenie z kraju swojego obywatelstwa oraz ze wszystkich krajów, w których mieszkał w minionych 20 latach. Wreszcie, po trzecie, kandydat składa pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie, czy był karany za przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece (m.in. bigamia, znęcanie się, rozpijanie małoletniego). 

Niewykonanie przez pracodawcę tych obowiązków jest wykroczeniem zagrożonym kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny od 1000 do 5000 zł. 

 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Maj 2024