Pracodawca nie może na początku zatrudnienia pytać pracownika o zakres wykorzystania w poprzedniej firmie określonych uprawnień | PRO HR Styczeń 2024

2024.01.29

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowa Inspekcja Pracy potwierdziły w stanowiskach z grudnia 2023 roku, że pracodawca nie jest uprawniony do pytania pracownika na początku jego zatrudnienia o korzystanie przez niego w poprzedniej firmie ze zwolnienia z powodu działania siły wyższej, urlopu opiekuńczego czy pracy zdalnej okazjonalnej. Ponadto, pracodawca nie może wymagać od pracownika deklaracji odnośnie do zamiaru skorzystania z tych uprawnień w trakcie trwania stosunku pracy.

Zgodnie z przepisami zakres danych osobowych jakich pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz od pracownika określa art. 22(1) kodeksu pracy. Pracodawca może wymagać dodatkowych danych osobowych jeżeli jest to konieczne do realizacji uprawnień lub  spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Osoba, której dane dotyczą, udostępnia te informacje poprzez oświadczenie. W praktyce najczęściej pracodawcy korzystają z kwestionariuszy osobowych. 

Informacje o liczbie dni pracy zdalnej, urlopie opiekuńczym i zwolnieniu z powodu siły wyższej wykorzystanych w roku kalendarzowym, w którym ustal stosunek pracy znajdują się w świadectwie pracy. Dlatego, w ocenie PIP i MRiPS, nie ma uzasadnienia do żądania tych danych w kwestionariuszu osobowym. Podobnie, pytanie o zamiar korzystania z ww. uprawnień pracowniczych. Organy uznały, iż nie ma podstaw do żądania zadeklarowania zamiaru korzystania z nich w kwestionariuszu osobowym. Skorzystanie z tych uprawnień wymaga każdorazowo wniosku pracownika. 
 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Styczeń 2024