Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę na podstawie ugody sądowej jest opodatkowane

2024.05.28

Jeżeli pracownik wystąpi z powództwem o odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę i zawrze z byłym pracodawcą ugodę, na mocy której zostanie mu wypłacona pewna kwota, to kwota ta nie jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Takie wnioski płyną z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.475.2023.1.TR.

Organ uznał, że w przypadku, gdy kwota odszkodowania zostanie ustalona w drodze negocjacji i wzajemnych ustępstw stron, nie można przyjąć, że jej wysokość lub zasady ustalania wynikały wprost z przepisów odrębnych ustaw lub z przepisów wykonawczych, aktów administracyjnych bądź z postanowień układów zbiorowych pracy lub innych porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów. Dlatego nie znajdzie do niej zastosowanie zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT.

Organ uznał ponadto, że odszkodowanie ma rekompensować pracownikowi nie rzeczywisty uszczerbek w jego majątku, a korzyści utracone w wyniku rozwiązania umowy o pracę, czyli niewypłacone wynagrodzenie. Dlatego do odszkodowania nie ma zastosowania również zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT.

W konsekwencji, odszkodowanie należy opodatkować jak zwykły przychód ze stosunku pracy.

 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Maj 2024