Kierownicy mają prawo do wynagrodzenia za nadgodziny | PRO HR Styczeń 2024

2024.01.29

Za pracę w nadgodzinach przysługuje dodatkowe wynagrodzenia albo czas wolny. Wyjątek dotyczy. m.in. kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych.
Nie każdy kierownik jest jednak objęty tym przepisem, ale taki który (test kierownika): 

  • ma podwładnych pracowników 
  • faktycznie wykonuje obowiązki kierownicze wobec nich 
  • organizuje i nadzoruje pracę podwładnych
  • nie wykonuje takiej samej pracy jak jego podwładni (team liderzy nie są zatem kierownikami w rozumieniu tego wyjątku). 
  • zarządza komórką wyodrębnioną w strukturze organizacyjnej  pracodawcy o pewnym stopniu samodzielności.

Jeżeli pracownik nie przejdzie testu kierownika, wówczas ma prawo do wynagrodzenia za każdą godzinę nadliczbową. Wynagrodzenie przysługuje również wtedy, gdy praca w nadgodzinach ma charakter stały wynikający z nałożonych obowiązków czy narzuconej organizacji pracy.
 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Styczeń 2024