Telepracownik, który nie wyrazi zgody na zmianę warunków pracy z telepracy na pracę zdalną nie będzie uprawniony do odprawy | PRO HR Sierpień 2023

2023.08.22

Telepraca jest dopuszczalna do 7 października 2023 r. Po upływie tej daty musi zostać zastąpiona pracą zdalną.

Jednak zmiana z telepracy na pracę zdalną nie zachodzi z mocy prawa. Pracodawcy muszą dopełnić formalności związanych z usunięciem telepracy. Dotyczy to zarówno aktów wewnątrzzakładowych, w szczególności regulaminów telepracy, jak i zmiany warunków zatrudnienia telepracowników.

Zaproponowanie telepracownikom pracy zdalnej w większości przypadków miało miejsce na mocy porozumienia stron. Wobec braku zgody pracowników na zawarcie porozumień część z pracodawców zdecydowała się na złożenie pracownikom wypowiedzeń zmieniających. W związku z tym pojawia się pytanie czy pracownicy, którzy sprzeciwili się zmianie warunków pracy w zw. ze zmianą telepracy na pracę zdalną będą uprawnieni do odprawy na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.  

Nie ma jeszcze orzecznictwa sądów w tym zakresie. Uważamy, że odmowę przyjęcia nowych warunków pracy przez pracownika w związku ze zmianą stanu prawnego można uznać za przyczynienie się pracownika do rozwiązania stosunku pracy, w związku z czym odprawa nie będzie przysługiwać. Niemniej każdorazowo należy zweryfikować czy przy okazji ww. zmiany nie dochodzi do modyfikacji istotnych warunków pracy (np. z w pełni zdalnej na hybrydową). Wówczas wypłacenie odprawy, w zależności od okoliczności konkretnej sprawy, może okazać się niezbędne.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Sierpień 2023