Od wartości preferencyjnego wynajmu pracownikom samochodów należy płacić ZUS | PRO HR Grudzień 2023

2023.12.19

ZUS wydał nową interpretację, (31 października 2023 r. Oddział ZUS w Gdańsku (znak DI/100000/43/907/2023), zgodnie z którą do preferencyjnego wynajmu pracownikom aut osobowych nie ma zastosowania wyłączenie z §2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 

ZUS podniósł, iż powołany przepis dotyczy wyłącznie sytuacji, w których pracodawca dokonuje zakupu towarów lub umożliwia korzystanie z usług po cenie niższej od tej, którą musiałby uiścić pracownik gdyby zdecydował się na osobiste ich nabycie. 

Uznał, iż czym innym jest udostępnienie przez pracodawcę pracownikom po cenach niższych niż detaliczne pakietów medycznych czy karnetów sportowych, które pracodawca nabywa z wyraźnym przeznaczeniem na ten cel, a czym innym udostępnienie składników własnego majątku służących do wykonywania przez niego działalności gospodarczej. W tym ostatnim przypadku wartość takich świadczeń nie spełnia zdaniem ZUS kryterium „korzyści” po stronie pracownika, gdyż ta powstaje głównie po stronie pracodawcy, dla którego może to stanowić dodatkowe źródło dochodu.

W konsekwencji, świadczenie w postaci wynajmowania pracownikom po cenach niższych niż detaliczne samochodów osobowych będących własnością pracodawcy podlega zarówno składkom na ubezpieczenia społeczne jak i składce zdrowotnej. Podstawą oskładkowania jest różnica pomiędzy wartością rynkową takiego świadczenia, a kwotą uiszczaną przez pracownika.
 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Grudzień 2023