Stampila w paszporcie nie jest dokumentem podróży | PRO HR Październik 2023

2023.10.27

Stampila (również: stempel) umieszczona w paszporcie cudzoziemca po złożeniu wniosku o zezwolenie na pobyt stanowi potwierdzenie prawidłowego złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE. Aby cudzoziemiec otrzymał stampilę musi złożyć bez braków formalnych wniosek w okresie legalnego pobytu w Polsce.

Od tego momentu pobyt uważany jest za legalny aż do wydania i uprawomocnienia się decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy. Pobyt będzie więc legalny nawet jeżeli w trakcie oczekiwania na wydanie decyzji wygaśnie aktualny tytuł pobytu. Stempel nie jest jednak dokumentem podróży i nie uprawniania do przekraczania granicy. Jeżeli ważność dokumentów pobytowych wygasła, cudzoziemiec nie może podróżować poza terytorium Polski. Powinien on oczekiwać na wydanie decyzji pobytowej i odbiór karty pobytu aby móc swobodnie podróżować.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Październik 2023