Przesłanie informacji poufnych na prywatny adres mailowy uzasadnia zwolnienie dyscyplinarne | PRO HR Maj 2023

2023.05.26

W orzecznictwie (wyrok SN z 3.04.2019 r., II PK 334/17) podkreśla się, że transferowanie dokumentów pracodawcy z jego serwera na prywatną pocztę elektroniczną pracownika należy kwalifikować jako naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, które uprawnia pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 k.p.)

Nie ma przy tym znaczenia czy pracownik faktycznie wykorzysta te informacje. Już sam nieuprawniony transfer danych na prywatną skrzynkę mailową stanowi naruszenie obowiązku dbałości o interesy pracodawcy (art. 100 § 2 pkt 4 k.p.).

Takie działanie pracownika stanowi także czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i daje pracodawcy możliwość dochodzenia odszkodowania.  

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Maj 2023